Ἐμφανεῖς ἀτλαντικὲς ρίζες

Τὶς ἀτλαντικές του ἐξαρτήσεις ἐξαπέλυσε στὸν ἀέρα ὁ πρώην πρθυπουργός, ὡς κατάδηλη προσπάθεια ἀποσείσεως τῶν εὐθυνῶν του∙ ὁ σοσιαλιστὴς τῆς ὀκταετίας, αὐτοθαυμαζόμενος ὡς ὁ καλύτερος κυβερνήτης στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, ἐπέκρινε ὅλους τοὺς διαδόχους του, ὅτι αὐτοὶ εὐθύνονται γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τῆς χώρας κι ὄχι ὁ ἴδιος. Δὲν μᾶς εἶπε ὅμως τίποτε γιὰ τὰ ὑπόλοιπα: στὰ σκάνδαλα καὶ στὴν ληστεία τοῦ Χρηματιστηρίου, τί ἔκανε; Τὸν τροχονόμο στὴν χειρότερη καταλήστευση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ ὁ δανεισμὸς τῆς χώρας μὲ διψήφια ἐπιτόκια καὶ τὰ δομημένα ὁμόλογα, μὲ τὰ ἐξαφανισμένα πέντε δις εὐρώ, ποιὸν ὑπηρετοῦσαν; ἡ διαστρέβλωση τῆς ἱστορίας γιατὶ ἔγινε καὶ κατόπιν ποιῶν ἐντολῆς; Ἦταν ἀπόρροια τοῦ εὐχαριστῶ στοὺς Ἀμερικανούς;