Γαλλία, παράταση χρόνου

Ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση, μὲ τὴν ὁριακὴ ψῆφο ἐμπιστοσύνης, πῆρε παράταση χρόνου, ἐκτιμοῦν οἱ ἔγκυροι πολιτικοὶ παρατηρητὲς στὸ Παρίσι, ἐνῶ στὶς Βρυξέλλες καὶ στὸ Βερολίνο ἀναζητοῦν τρόπους γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ ἡ Γαλλία εἶναι ὁ κρίσιμος κρίκος στὰ οἰκονομικά, καὶ περισσότερο στὰ πολιτικά, γιὰ τὴν Εὐρωζώνη, καὶ ἡ ἀδράνεια στὸ ἐσωτερικό της ἔχει ἀντίκτυπο στὰ εὐρωπαϊκὰ θέματα. Ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς εἶναι πλέον δεδομένη, ἀλλὰ ἀπομένει ὁ συντονισμὸς τῶν εὐρωπαϊκῶν ὀργάνων μὲ τὶς ἐθνικὲς κυβερνήσεις καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῶν πιστώσςεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ μὲ τὸ ἐπιτελεῖο του ἀσχολεῖται μὲ τὰ θέματα αὐτά, ἐνῶ εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ προειδοποίηση τοῦ Πιὲρ Μοσχοβισὶ γιὰ τὴν ἀνάγκη μειώσεως τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος στὴν Γαλλία∙ ὁ πρώην ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς χώρας καὶ δεξὶ χέρι τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δείχνει ὅτι δὲν θὰ εἶναι ἀνεκτικὸς ἀκόμη καὶ στὴν χώρα του.