Βερολίνο, κέντρο ἀποφάσεων

Οἱ κρίσιμες ἀποφάσεις γιὰ τὴν ἀνάκαμψη στὴν Εὐρωζώνη συζητοῦνται σήμερα στὸ Βερολίνο ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Μανουὲλ Βάλλς∙ ἡ ἀναβλητικότης καὶ ἡ ἀδρανείας τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως ἔχει λήξει ὁριστικά, διότι ὅλοι τους ἀντιλαμβάνονται, ὅτι ἐὰν δὲν λάβουν ριζικὲς ἀποφάσεις γιὰ μεταρρυθμίσεις, κινδυνεύουν μὲ κατάρρευση. Τὸ εὐρωπαϊκὸ πλαίσιο εἶναι σχεδὸν ἕτοιμο κι ἀπομένει ἡ συμφωνία τῶν κυβερνήσεων καὶ περισσότερο τῆς Γαλλίας, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς καὶ τὴν ἀπορρόφηση τῶν κονδυλίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ ὁ Γάλλος πρωθυπουργὸς γνωρίζει ἄριστα ὅτι ἀπειλεῖται μὲ ἀνατροπὴ χωρὶς δυναμικὴ παρουσία στὸν γαλλικὸ λαὸ καὶ ἀποφασιστικότητα στὴν λήψη τῶν ὅποιων μέτρων κρίνονται ἀπαραίτητα. Ἄλλωστε ὁ Νικολὰ Σαρκοζὺ ἐγκαινίασε τὴν ἐπιστροφή του στὴν ἐνεργὸ πολιτική, μὲ κύριο στόχο τὸν ἀδύναμο Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Πάντως ἡ καγκελάριος αὔριο δέχεται τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, δίδοντας ἰδιαίτερη πολιτικὴ σημασία στὴν βαρύτητα τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη.