Ἀποκάλυψη τῶν Καρυάτιδων

Ἡ ἀποκάλυψη ὁλοκλήρου τοῦ σώματος τῶν Καρυάτιδων ἔχει ἀφήσει τοὺς πάντες ἄφωνους γιὰ τὴν τελειότητα τῶν ἀγαλμάτων καὶ τὴν ὑψηλῆς ποιότητος τέχνη τῆς ἐποχῆς, γιὰ ὅσους φυσικὰ καταλαβαίνουν ἀπὸ τέχνη∙ ὁ τάφος τῆς Ἀμφιπόλεως μᾶς ἐκπλήσσει κάθε μέρα καὶ περισσότερο, ὅσο προχωροῦν τὰ βήματα γιὰ τὴν ἀνάκαλυψη τοῦ τιμωμένου νεκροῦ ἢ τῶν νεκρῶν. Παρὰ τὶς συγκρούσεις τῶν ἐπιγόνων, γιὰ τὴν διανομὴ τῆς τεράστιας αὐτοκρατορίας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἡ ἑλληνικὴ τέχνη ἔλαμπε μέχρι τὰ ὅρια τῶν Ἰνδιῶν καὶ τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας∙ ὅλοι οἱ λαοὶ ἀπεδέχθησαν τὴν νέα ἐξουσία καὶ δὲν ἐπαναστάτησαν ἐναντίον της, παρὰ μετὰ τὴν παρακμή της. Οἱ Πέρσες ἐξεγέρθησαν μόνο μετὰ τὴν ρωμαϊκὴ κατάκτηση τῶν Ἑλλήνων.