Κλίμα, μεγάλες διαδηλώσεις

Οἱ διαδηλώσεις γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος ἐπεκτάθηκαν σὲ ὁλόκληρο τὴν ὑφήλιο, μὲ μεγαλύτερη ἐκείνη τῆς Νέας Ὑόρκης, μὲ πάνω ἀπὸ 300000 κόσμο∙ οἱ διαδηλωτὲς διατράνωσαν τὴν μαχητικότητά τους γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς στὸν πλανήτη, ἡ ὁποία κινδυνεύει μὲ ἐξαφάνιση λόγῳ τῆς ὑπερθερμάνσεώς του. Τὰ ἀποτελέσματα ὅμως τῆς διασκέψεως δὲν ἀναμένονται σοβαρά, καθὼς θὰ διαρκέσει μία μόνο ἡμέρα στὴν ἕδρα τοῦ ΟΗΕ καὶ θὰ ἀναβληθεῖ γιὰ τὴν ἑπόμενη τοῦ χρόνου τέτοια ἐποχὴ στὸ Παρίσι∙ ἡ συμμετοχὴ τοῦ Μπὰν Κιμοῦν καὶ ἄλλων ἐπισήμων δὲν ἀλλάζει τὴν κατάσταση∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀρνοῦνται πεισματικὰ τὴν ἐπικύρωση τῆς παρατάσεως τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, μαζὶ μὲ τοὺς φίλους των, ὁπότε τίποτε δὲν προχωράει. Ὁ πλανήτης Γῆ δείχνει σαφέστατα ὅτι ἔχει κουρασθεῖ ἀπ’ τὸ ἐπικίνδυνο ζωύφιο, τὸν ἄνθρωπο, κι ἴσως ἀντιδράσει βιαίως ἀπέναντί του, ἀφοῦ δὲν λογαριάζει τὶς τόσες προειδοποιήσεις του.