Ἐπιτυχίες ψηφιακῶν κλάδων

Οἱ νέοι μας στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία μᾶς ἐκπλήσσουν καθημερινά∙ οἱ Νίκος Μωραϊτάκης καὶ Σπύρος Μανιάτης ἔφτιαξαν πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια τὴν ἑταιρεία Workable2012, ἀφοῦ ἀποχώρηαν ἀπ’ τὴν Upstream, πρωτοπόρο παγκοσμίως στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ γιὰ κινητὴ τηλεφωνία. Οἱ νεαροὶ ἔφτιαξαν προγράμματα γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ προσωπικοῦ μιᾶς ἑταιρείας, ὅταν χρειάζεται προσλήψεις∙ παρὰ τὴν κρίση ἀπασχολοῦν σήμερα 27 ἄτομα, ἀπ’ τὰ ὁποῖα τέσσερα στὸ Λονδίνο καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ ὑποκατάστημα στὴν Νέα Ὑόρκη. Ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες ζητοῦν τὴν ἐφαρμογὴ τῶν προγραμμάτων τους γιὰ τὴν πρόσληψη προσωπικοῦ στὶς ἐπιχειρήσεις τους∙ ἡ βαθειὰ κρίση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας δὲν ἐπηρέασε τὴν ἑταιρεία τους, ἀντιθέτως πολὺ εὔκολα βρῆκαν χρηματοδότηση μὲ ἑνάμισυ ἑκατομμύριο εὐρώ.