Ἔγκριση τῆς Ἐφοδιαστικῆς

Ἡ ψήφιση ἀπ’ τὴν Βουλὴ τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν Ἐφοδιαστικὴ παρέχει στὴν χώρα μας τὸ ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο γιὰ ἄσκηση τοῦ ρόλου της στὶς διεθνεῖς μεταφορές∙ προβλέπει τὴν λειτουργία τῶν ἀναγκαίων θεσμῶν καὶ τὸν συντονισμό τους γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν στὴν μεταφορὰ τῶν ἐμπορευμάτων τους διὰ τῆς Ἑλλάδος. Ἡ γεωγραφική μας θέση εἶναι μοναδικὴ στὸν κόσμο, στὸν κόμβο τῶν τριῶν ἠπείρων, καὶ ὅλοι ἐπιζητοῦν τὴν ἀπόκτηση δικαιωμάτων γιὰ τὶς μεταφορές τους, ὅπως ἔχουμε τοὺς Κινέζους στὸν Πειραιᾶ∙ διεθνῶς χρησιμοποιεῖται ἡ ἑλληνικὴ λέξη logistics, λογιστικὰ σὲ ἐμᾶς, ἀλλὰ δὲν ἀποδίδει τὴν πραγματική του ἔννοια, ἐνῶ ὁ ὅρος Ἐφοδιαστικὴ εἶναι πλέον κατάλληλος. Μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου ἀποκτᾶ ἡ χώρα τὸ κατάλληλο ὄργανο γιὰ τὸν συντονισμὸ τῶν ναυτιλιακῶν, σιδηροδρομικῶν καὶ ὁδικῶν μεταφορῶν, γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ξένων ἑταιρειῶν∙ ἡ ἔλλειψή του ἀποτελοῦσε σημαντικὸ ἐμπόδιο στὶς μεταφορὲς μέσῳ Ἑλλάδος.