Εἰ Κλειτόμαχον Ἀσδρούβαν

Ἡ σύγκριση τοῦ Ἀλεξάνδρου μὲ τοὺς μεγάλους Ἕλληνες φιλοσόφους εἶναι καθοριστικὴ, ὡς πρὸς τὴν ἐπίδρασή του στοὺς ἄλλους λαούς∙ ὁ Ἀλέξανδρος μετέφερε τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ στὰ πέρατα τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου, μὲ τὴν ἀποδοχή του ἀπὸ ὅλους, ὅπως ἔμαθαν οἱ Ὑρκανοὶ νὰ παντρεύονται, οἱ Ἀραχώσιοι νὰ καλλιεργοῦν τὴν γῆ, οἱ Σογδιανοὶ νὰ συντηροῦν τοὺς πατέρες τους, οἱ Πέρσες νὰ σέβονται τὴν μητέρα τους, οἱ «Σκύθαι θάπτουσι τοὺς ἀποθανόντας οὐ κατεσθίουσι»∙ οἱ Σκύθες θάβουν τοὺς νεκρούς τους, δὲν τοὺς τρῶνε πλέον. «Θαυμάζομεν τὴν Καρνεάδου δύναμιν, εἰ Κλειτόμαχον, Ἀσδρούβαν καλούμενον πρότερον καὶ Καρχηδόνιον τὸ γένος, ἑλληνίζειν ἐποίησε»∙ θαυμάζομεν τὴν δύναμη τοῦ Καρνεάδου, ὁ ὁποῖος τὸν Κλειτόμαχον, προηγουμένως καλούμενο Ἀδρούβα καὶ Καρχηδόνιο τὸ γένος, τὸν ἔκανε Ἕλληνα φιλόσοφο. «Θαυμάζομεν τὴν διάθεσιν Ζήνωνος, εἰ Διογένη τὸν Βαβυλώνιο ἔπεισε φιλοσοφεῖν»∙ θαυμάζομε τὴν ἀποφασιστικότητα τοῦ Ζήνωνος, ὁ ὁποῖος τὸν Βαβυλώνιον Διογένη ἔπεισε φιλοσοφεῖν.