Κλίμα, πολλὲς ὑποσχέσεις

Στὴν ἔκτακτη σύνοδο τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὸ κλίμα, ὅλοι οἱ ἡγέτες ἀναγνώρισαν τὴν ἀνάγκη λήψεως μέτρων περιορισμοῦ τῶν ρύπων, ἀλλὰ καὶ ἀνέβαλαν τὴν ὁριστικὴ λήψη ἀποφάσεων γιὰ τὴν ἑπόμενη σύνοδο, μετὰ ἀπὸ ἕναν χρόνο στὸ Παρίσι∙ οἱ οἰκολογικὲς ὀργανώσεις εἶναι ἀπογοητευμένες, διότι ἔχουν κουρασθεῖ ἀπ’ τὰ μεγάλα λόγια καὶ τὴν ἀδράνεια ὡς πρὸς τὰ μέτρα. Ὁ Μπὰν Κιμοὺν ἦταν σαφέστατος, ὅταν προειδοποίησε, ὅτι κανεὶς δὲν εἶναι ἀσφαλὴς ἀπ’ τὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος, διότι ὅλοι θὰ πληρώσουμε τὶς συνέπειες τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα δεσμεύθηκε, ὅτι τοῦ χρόνου ἡ χώρα του θὰ ὑποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν ρύπων καὶ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Ἐλάχιστοι ὅμως τὸν πιστεύουν, ὅταν κοροΐδευε ἐπὶ ἕξι χρόνια τώρα.