Καὶ κατασπείρας τὴν Ἀσίαν

Ἡ διαφορὰ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν νόμων τοῦ Πλάτωνος μὲ ἐκείνους τοῦ Ἀλεξάνδρου εἶναι τεράστια∙ ἡ φιλοσοφία ἀσχολεῖται μὲ τοὺς πρώτους, ἀλλὰ μὲ τοὺς δεύτερους οὔτε ἡ ἱστορία δὲν ἀσχολεῖται ἐπαρκῶς. «Πλάτων μὲν γὰρ μίαν γράψας πολιτείαν οὐδένα πέπεικε αὐτῇ χρῆσθαι διὰ τὸ αὐστηρόν»∙ ὁ Πλάτων λοιπὸν ἔγραψεν μὲν μίαν πολιτείαν, ἀλλὰ δὲν ἔπεισε κανέναν χρῆσθαι αὐτὴν διὰ τὴν αὐστηρότητά της. «Ἀλέξανδρος δ’ ὑπὲρ ἑβδομήκοντα πόλεις βαρβάροις ἐγκτίσας καὶ κατασπείρας τὴν Ἀσίαν»∙ ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ὑπὲρ τὰς ἑβδομήκοντα πόλεις ἔκτισε καὶ κατέσπειρε στὴν Ἀσία. «Ἑλληνικοῖς τέλεσι τῆς ἀνημέρου καὶ θηριώδους ἐκράτησε διαίτης»∙ μὲ ἑλληνικοὺς θεσμοὺς τὴν ἀνήμερο καὶ θηριώδη συμπεριφορὰ καταδάμασε. «Καὶ τοὺς μὲν Πλάτωνος ὀλίγοι νόμους ἀναγιγνώσκομεν»∙ καὶ τοὺς μὲν νόμους τοῦ Πλάτωνος ὀλίγοι τοὺς διαβάζουμε. «Τοῖς δ’ Ἀλεξάνδρου μυριάδες ἀνθρώπων ἐχρήσαντο καὶ χρῶνται»∙ τοὺς δὲν νόμους τοῦ Ἀλεξάνδρου δικάδες χιλιάδες τοὺς χρησιμοποίησαν καὶ χρησιμοποιοῦν ἀκόμη.