Ἀντιπαραθέσεις στὸν ΟΗΕ

Οἱ ἀντιπαραθέσεις μεταξὺ Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας συνεχίσθηκαν στὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ, μὲ ἀφορὴ τὴν σύγκρουση γιὰ τὴν Οὐκρανία∙ ἡ Μόσχα ἔχει χαρακτηρίσει τὴν σύγκρουση ὡς προσπάθεια τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ ἐπιστροφὴ στὸν ψυχρὸ πόλεμο καὶ μὲ σκοπὸ τὴν συσπείρωση τῶν Εὐρωπαίων στὸ ἅρμα της, κάτι ποὺ τὸ πέτυχε σὲ μεγάλο βαθμό, λόγῳ τῆς γαλλικῆς ἐνδοτικῆς στάσεως, ἐνῶ ἀπηύθυνε καὶ καταγγελίες γιὰ τὴν προπαγάνδα γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ καταστατικοῦ τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ καὶ τοῦ δικαιώματος ἀρνησικυρίας στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας∙ ἡ ἀναθεώρηση εἶναι ἀδύνατη κατὰ τὸ καταστατικό, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῶν πέντε μονίμων μελῶν, ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας, Βρεταννίας καὶ Γαλλίας. Τὸ θέμα εἶναι καθαρὰ προπαγανδιστικό, διότι ἡ Μόσχα διαθέτει τὴν πλειοψηφία στὴν Γενικὴ Συνέλευση, μαζὶ μὲ τὴν Κίνα καὶ τοὺς ἀναδυομένους∙ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ εἶχε παίξει ἀρκετὰ τὸ θέμα, ἀλλὰ χαμηλώνει τώρα τοὺς τόνους, λόγῳ τοῦ πολέμου κατὰ τοῦ χαλιφάτου.