Αἰσιοδοξία γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἑλλάδος

Τὴν αἰσιοδοξία του γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἑλλάδος μετέφερε στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὁ πρωθυπουργός, μὲ τὴν ὁμιλία του στὴν Χαλκιδική καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς τεσσαρακονταετίας ἀπ’ τὴν ἵδρυση τῆς Νέας Δημοκρατίας∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐμπέδωσε στὴν συνείδηση τῆς κοινῆς γνώμης τὰ ἁπτὰ πλέον ἀποτελέσματα τῆς πορείας τῆς οἰκονομίας μας, σὲ πολλοὺς τομεῖς, ὅπως στὸν τουρισμό, καὶ τὰ ὁρατὰ σημεῖα γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια. Γιὰ δεύτερη φορά, στὰ σαράντα χρόνια, ἡ παράταξη σηκώνει τὸ βάρος τῆς ἀνορθώσεως τῆς χώρας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ∙ ἡ ἐμπιστοσύνη διαχέεται πλέον σὲ ὅλα τὰ στρώματα καὶ αὐτὸ φαίνεται καλύτερα ἀπ’ τὴν περιφρόνηση τῆς κοινῆς γνώμης ἀπέναντι στὰ κηρύγματα καταστροφολογίας τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ κυρίως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τὴν τελευταία τριετία οἱ Ἕλληνες ἔκλεισαν τὰ αὐτιά τους στὴν προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ στὰ φερέφωνά της στὰ κόμματα καὶ στὴν ἐπιχώρια ὁμόγλωσσό της∙ ἔσφιξαν τὰ δόντια, ἐπιστράτευσαν τὸ φιλότιμό τους καὶ ἀγωνίσθηκαν σκληρὰ γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τῆς διετίας. Ἡ ἐκπλήρωση τῶν φορολογικῶν τους ὑποχρεώσεων, σὲ περίοδο πρωτοφανοῦς ἀνέχειας καὶ στερήσεων, εἶναι ἀπ’ τὶς ὑψηλότερες σὲ ποσοστὸ στὴν ἱστορία μας, ἀκόμη καὶ σὲ περιόδους εὐημερίας. Τὴν ἔχουμε στὸ αἷμα μας τὴν φοροδιαφυγή!

Τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, τὸ ὁποῖο θὰ αὐξηθεῖ κατακόρυφα μὲ τὴν πληρωμὴ τῶν δόσεων τὸ διήμερο, καὶ ὁ θετικὸς ρυθμὸς ἀναπτύξεως εἶναι ἀδιαμφισβήτητες ἐπιτυχίες στοὺς ὅρους ποὺ εἶχαν θέσει στὰ μνημόνια γιὰ μετὰ ἀπὸ διετία∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔχει στὰ χέρια της ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα, ἀπέναντι σὲ κάποιους ὑψηλόμισθους ποντικοὺς τῶν γραφείων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὁμολογήσει ὅτι εἶχαν κάνει λάθος στὶς ἐκτιμήσεις τους γιὰ τὸ βάθος τῆς κρίσεως. Φυσικά, δὲν ἀνέλαβαν καὶ τὴν εὐθύνη γιὰ ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὰ λάθη τους∙ αἰσθάνονται τὸν ἑαυτό τους ὑπεράνω τῶν ἰθαγενῶν οἱ ὁποῖοι πλήρωσαν μὲ τὴν ζωή τους τὶς ἀπερισκεψίες τους∙ αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μεγάλο μας πλεονέκτημα, γνωρίζουμε ὡς ἑλληνικὴ κυβέρνηση -ἡ σημερινὴ κι ὄχι ἡ σοσιαλιστικὴ τῶν μνημονίων- καὶ καλύτερες ἐκτιμήσεις νὰ κάνουμε καὶ στὸ φιλότιμο νὰ φέρουμε τὸν λαό μας. Ἡ εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων στὴν χώρα ἀποδεικνύει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας μας∙ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία μᾶς ἀναδεικνύει ὡς τὸ παγκόσμιο κέντρο στὴν ἔρευνα κάθε μορφῆς∙ σὲ κάθε ἐπιστημονικὸ κλάδο πλέον ἡ ἔρευνα στηρίζεται, σχεδὸν ἀποκλειστικά, στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, δηλαδὴ στὴν ἱκανότητα τῶν ἐρευνητῶν χρησιμοποιεῖν αὐτὴν στὸν κλάδο τους. Ἔτσι τὰ Ἑλληνόπουλα, χάρις στὴν ἱκανότητα συνθέσεως τῆς γλώσσης των, βρίσκονται στὴν πρωτοπορία σὲ ὅλους τοὺς κλάδους.

Οἱ ἐπαφὲς τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὴν Νέα Ὑόρκη, ὅπως καὶ τοῦ προέδρου τῆς Κύπρου, μὲ ἀφορμὴ τὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ, ἔδειξαν τὴν ἀπήχηση στὴν διεθνῆ κοινότητα τῆς ἑλληνικῆς παρουσίας∙ ἀποκορύφωση εἶναι ἡ τριμερὴς συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, Αἰγύπτου, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος, καὶ ἡ συμφωνία τους γιὰ ἐπίλυση ὅλων τῶν ἐκκρεμῶν προβλημάτων καὶ διεύρυνση τῆς συνεργασίας των. Συμφώνησαν μάλιστα στὴν πραγματοποίηση διασκέψεως κορυφῆς μᾶλλον πρὸ τοῦ τέλους τοῦ ἔτους∙ ἡ συμφωνία γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης θεωρεῖται βέβαιη σχεδόν, ὁπότε διασφαλίζεται ἡ συνέχεια τῆς ἑλληνικῆς καὶ κυπριακῆς ΑΟΖ, ἀλλὰ καὶ ἡ διευκόλυνση τῶν ἐξαγωγῶν ὑδρογονανθράκων ἀπ’ τὴν Αἴγυπτο πρὸς τὴν Εὐρώπη. Ὁ πόλεμος στὴν Μέση Ἀνατολὴ κατὰ τοῦ χαλιφάτου ἀναδεικνύει τὸν καθοριστικὸ ρόλο τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου στὴν περιοχή∙ ὅσοι εἶχαν χρησιμοποιήσει τοὺς Ἰσλαμιστὲς ὡς ὄργανα γιὰ τὰ δικά τους παιχνίδια τὰ μετανιώνουν πικρά. Οἱ Ἀμερικανοὶ ὁμολογοῦν πλέον τὰ λάθη τους καὶ ἐπιδιώκουν εὐρύτερες συνεργασίες, ἀκόμη καὶ μὲ τοὺς Ρώσους, ἐνῶ χαμηλώνουν τὸν τόνο στὴν Οὐκρανία, διότι διαπιστώνουν ὅτι μόνοι τους δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς Τζιχαντιστές∙ ἡ χώρα μας προσφέρει τὶς ἐγγυήσεις τῆς ὁμαλότητος καὶ τῆς ἀσφαλείας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο∙ ἡ κοινὴ γνώμη τὸ ἀντιλαμβάνεται αὐτὸ καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ περιπέτειες μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο.

Στὴν Κουμουνδούρου ἀντιλαμβάνονται ὅτι τὰ παιχνίδια μὲ τὴν εὔκολη προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς μετατρέπονται σὲ μπούμερανγκ∙ ὁ Ναπολεοντίσκος κάθε τρίμηνο προέβλεπε ἐκλογὲς καὶ ἄνοδό του στὴν ἐξουσία. Διαψεύδεται κι αὐτὴ τὴν φορά, διότι Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐκλέγεται καὶ ἐκλογὲς δὲν γίνονται, ὁπότε καταρρέει τὸ κύρος του, ἀκόμη καὶ στὰ στελέχη του∙ θυμίζει τὸν τσοπανάκο, ποὺ φώναζε συνέχεια στὰ ψέμματα, λύκος στὰ πρόβατα, ἔτρεχαν οἱ ἄλλοι γιὰ βοήθεια κι αὐτὸς γελοῦσε∙ ὅταν πράγματι μπῆκε λύκος στὸ μαντρὶ κι ἔτρωγε τὰ πρόβατα, φώναξε πάλι, ἀλλὰ κανεὶς δὲν τὸν πίστευε πιά. Ὅταν θὰ ἔρθουν οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις μᾶλλον ἡ Κουμουνδούρου θὰ τυρβάζει περὶ ἄλλα σοσιαλιστικὰ ἢ διεθνιστικά∙ τὸ χειρότερο μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ὅτι δὲν ἀπέκτησε ἀκόμη τὴν αἴσθηση τῆς σοβαρότητος καὶ τῆς ὑπευθυνότητος, ὁπότε πῶς περιμένει νὰ τὸν ἐμπιστευθεῖ ὁ ἑλληνικὸς λαός; μὲ τὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις; μὲ αὐτὲς δὲν κερδίζεται ὁ κόσμος. Ὁ πρωθυπουργὸς ἔθεσε ἄριστα τὸ πρόβλημα, «δὲν ἔμαθε νὰ κάνει ἀντιπολίτευση», πῶς ζητάει τὴν ἐμπιστοσύνη νὰ κυβερνήσει τὸν τόπο; Τὸ πρόβλημα ἀπασχολεῖ σοβαρὰ τοὺς ἐνοίκους τῆς Κουμουνδούρου καὶ εἶναι θέμα ἐσωτερικῆς ἰσορροπίας∙ στὴν ἡγεσία βρίσκονται τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ καὶ οἱ συντεχνίες τῆς παρανομίας καὶ τῶν τερμιτῶν τοῦ δημοσίου χρήματος, ὅπως τὸ ἔδειξε καὶ ἡ περίπτωση τῶν παρανόμως διορισθέντων στὸ δημόσιο. Αὐτοὶ ἀποφασίζουν.

Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μὲ τὴν ὁμιλία του στὴν Χαλκιδική, κέρδισε τὴν ἐμπιστοσύνη τῆς κοινῆς γνώμης γιὰ δύο λόγους: διότι ἔχει ταυτισθεῖ μὲ τὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὰ δυόμισυ χρόνια τῆς πρωθυπουργίας του καὶ ἐπειδὴ ὅλοι βλέπουν τὰ ὁρατὰ σημεῖα ἀνακάμψεως καὶ ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας∙ δὲν ἔχει ὑποσχεθεῖ ποτὲ τίποτε παραπάνω ἀπὸ ὅσα ἄντεχε ἡ οἰκονομία κι ἑπομένως πιστεύουν καὶ τώρα στὰ ὅσα τοὺς λέει. Ἄλλωστε τὰ παιδιὰ τῶν περισσότερων οἰκογενειῶν ἔχουν ξανοιχτεῖ στὸ πέλαγος τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἄλλα πρωτοπόρα καὶ ἄλλα στὸ δρόμο της∙ στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἐκεῖνο ποὺ μετράει εἶναι ἡ εὐγενὴς ἅμιλλα καὶ ἡ πίστη τῶν παιδιῶν, ὅτι ὅλα κάτι μποροῦν νὰ κάνουν, καὶ κάνουν. Ἡ θέσπιση τῆς λειτουργίας τῶν ἑταιρειῶν ψηφιακῆς τεχνολογίας μὲ ἕνα ἠλεκτρονικὸ μήνυμα ἐπιτρέπει στὰ παιδιὰ νὰ ἀνοίξουν τὰ φτερά τους σὲ νέους ὁρίζοντες καὶ τὴν οἰκονομία, μὲ ρυθμοὺς ἀδιανόητους σήμερα, στὴν ἀνάπτυξη. Τὰ ἑπόμενα βήματα εἶναι προδιαγεγραμμένα, ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὴν τρόϊκα τὸν ἑπόμενο μῆνα, ἀνάπτυξη μέ θετικὸ ρυθμὸ τὸν Νοέμβριο, ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στὴν συνέχεια∙ ἀμέσως μετὰ ἀρχίζει ἡ διαδικασία τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, ὥστε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ πολλὲς ἀναχρονιστικὲς διατάξεις. Μὲ τὴν πορεία αὐτή, ἄκρως βατὴ μάλιστα, κυλάει, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα, καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἑπομένου ἔτους.