Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἀβεβαιότητος στὸν πόλεμο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς μεταβατικῆς περιόδου στὴν Εὐρωζώνη, τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,2700 δολλάρια, καὶ στὰ 138,8995 γιέν, ἐνῶ σημείωσε ἄνοδο ὁ χρυσός, 1217,75, καὶ ὑποχώρηση τὸ πετρέλαιο, 96,51. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν στὴν Εὐρώπη τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς γιὰ τὶς ἀποφάσεις τους, καθὼς ἡ ἧττα τῶν Σοσιαλιστῶν στὴν Γαλλία στὶς ἐκλογὲς τῆς Γερουσίας ἀποδυναμώνει τὴν κυβέρνηση ἀκόμη περισσότερο στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὴν Εὐρώπη∙ ἡ καθιέρωση ἀπ’ τὸν Ὀκτώβριο τῶν ἀπευθείας συναλλαγῶν ἀπὸ εὐρὼ σὲ ρεμίνμπι μὲ τὴν Κίνα διευκολύνει σημαντικὰ τὶς κινήσεις μεταξὺ τῶν δύο μεγαλύτερων ἑταίρων παγκοσμίως. Ἡ ἐφαρμογὴ ἔρχεται σὲ ἄσχημη στιγμὴ γιὰ τὴν Εὐρώπη, λόγῳ ἐξασθενίσεώς της μὲ τὴν οὐκρανικὴ κρίση, διότι τὸ Παρίσι δὲν κάλυψε ἐπαρκῶς πολιτικὰ τὸ εὐρώ. Ἀλλὰ αὐτὸ κράτησε, γεγονὸς ποὺ ἐκφράζει τὴν ἰσχυρὴ πολιτικὴ ἀποδοχή του.