Χὸνγκ Κόνγκ, διαδηλώσεις

Στὸ κέντρο τοῦ Χὸνγκ Κὸνγκ συνεχίζονται οἱ διαδηλώσεις χιλιάδων κατοίκων, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν τὴν ἀπεξάρτηση τῆς νήσου ἀπ’ τὴν Κίνα καὶ τὴν παραχώρηση δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν∙ οἱ διαδηλωτὲς ἔχουν καταλάβει τὸν κεντρικὸ δρόμο τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς του καὶ ἀρνοῦνται νὰ διαλυθοῦν, ἐνῶ ἔχουν περικυκλωθεῖ ἀπὸ ἰσχυρὲς ἀστυνομικὲς δυνάμεις. Τὸ οἰκονομικὸ κέντρο ἔχει σχεδὸν παραλύσει, ἐνῶ καὶ στὸ Χρηματιστήριό του σημειώνεται πτώση∙ ὁ κυβερνήτης τῆς νήσου δήλωσε, ὅτι δὲν ὑποχωρεῖ ἀπέναντι στοὺς διαδηλωτές, μᾶλλον σὲ συνεννόηση μὲ τὸ Πεκῖνο, ἀλλὰ τίποτε δὲν εἶναι βέβαιο κατὰ τὰ διεθνῆ πρακτορεῖα. Ἡ Κίνα βρίσκεται ἀντιμέτωπη μὲ τὸ πρῶτο κῦμα σοβαρῆς ἀμφισβητήσεως στὸ ἐσωτερικό της, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν εἶναι αὐτογενῆ τὰ ἐπεισόδια ἢ ἐλεγχόμενα ἀπὸ τρίτους∙ πολλοὶ ἐπιθυμοῦν τὴν ἀποδυνάμωση τῆς μεγάλης χώρας.