Κίνα, ἐπέτειος, Χὸνγκ Κὸνγκ

Οἱ ἑορτασμοὶ τῆς Κίνας γιὰ τὰ ἑξῆντα πέντε χρόνια ἀπ’ τὴν ἐπικράτηση τῆς ἐπαναστάσεώς της γίνονται μὲ μεγαλοπρέπεια στὴν μεγάλη χώρα, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τὴν σκιὰν τῶν διαδηλώσεων στὸ Χὸνγκ Κόνγκ∙ τὸ Πεκῖνο ἔχει προγραμματίσει λαμπρὲς τελετές, μὲ τὴν προβολὴ τῶν πολιτιστικῶν του παραδόσεων καὶ τοῦ Κομφουκίου περισσότερο, μὲ ἔμφαση στὸν σεβασμὸ τῶν ἄλλων πολιτισμῶν. Ἀλλὰ οἱ νεαροὶ φοιτητὲς καὶ μαθητὲς τῆς πλούσιας νήσου, μὲ τὴν βοήθεια καθολικῶν καὶ προτεσταντῶν ἱερέων, ἔχουν δημιουργήσει κλίμα ἀνησυχίας στὴν πολιτικὴ ἱεραρχία∙ πρὸς τὸ παρὸν οἱ διαδηλώσεις δὲν ἔχουν πάρει μεγάλη ἔκταση στὸ Χὸνγκ Κόνγκ, οὔτε ἐξαπλώθηκαν στὴν ἠπειρωτικὴ χώρα, τὸ ὁποῖο καὶ φοβᾶται περισσότερο ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση. Διατηροῦνται ἐλεγχόμενες.