Εἴδωλον εὐνομίας φιλοσόφου

Ὁ Ἀλέξανδρος πρῶτος ἔθεσε τὶς πολιτικὲς βάσεις γιὰ τὴν ἰσότητα ὅλων τῶν φυλῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων τοῦ κόσμου∙ μετέφερε τοὺς ἑλληνικοὺς νόμους τῆς πόλεως στοὺς ἄλλους λαοὺς καὶ τοὺς δίδαξε τὴν εἰρηνικὴ συμβίωσή τους. «Τοῦτο Ζήνων μὲν ἔγραψεν ὥσπερ ὄναρ ἢ εἴδωλον εὐνομίας φιλοσόφου καὶ πολιτείας ἀνατυπωσάμενος»∙ αὐτὰ τὰ κατέγραψε ὁ Ζήνων σὰν ὄνειρο ἢ εἴδωλο τῆς εὐνομίας καὶ τῆς πολιτείας ἀνατυπωμένο ἀπ’ τὸν ἴδιο. «Ἀλέξανδρος δὲ τῷ λόγῳ τὸ ἔργον παρέσχεν»∙ ὁ δὲ Ἀλέξανδρος μετέφερε σὲ ἔργο τὰ λόγια του. «Οὐ γάρ, ὡς Ἀριστοτέλης συνεβούλευσεν αὐτῷ»∙ ὄχι ὅμως ὅπως ὁ Ἀριστοτέλης τὸν συμβούλευσε. «Τοῖς μὲν Ἕλλησιν ἡγεμονικῶς τοῖς δὲ βαρβάροις δεσποτικῶς χρώμενος»∙ διότι τοὺς μὲν Ἕλληνας τοὺς μεταχειριζόταν ὡς ἡγέτας τοῦ κόσμου, πρὸς τοὺς βαρβάρους δὲ δεσποτικῶς. Στοὺς ἐξωτερικοὺς λόγους τοῦ Ἀριστοτέλους στηρίζεται περισσότερο ὁ Πλούταρχος, διότι δὲν διατυπώνεται σαφῶς αὐτὸ στοὺς ἐσωτερικοὺς λόγους τοῦ φιλοσόφου.