Σαμαρᾶς, ἐμφανὴς αἴσθηση ἐμπιστοσύνης

Τὴν αἴσθηση τῆς ἐμπιστοσύνης καὶ τῆς σιγουριᾶς γιὰ τὴν πορεία τοῦ τόπου μετέδωσε στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὁ πρωθυπουργὸς μὲ τὴν ὁμιλία του γιὰ τὰ σαράντα χρόνια τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐνῶ κάλεσε σὲ συναγερμὸ τὴν παράταξη καὶ ὅλους ὅσοι, μὲ θυσίες καὶ στερήσεις γιὰ τὴν ἀνόρθωση τῆς χώρας, ἀγωνίσθηκαν τὴν τελευταία πενταετία∙ τὰ ἐπιτεύγματα εἶναι πολλὰ καὶ χειροπιαστά, ὑπογράμμισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἀλλὰ καὶ ὁ κίνδυνος νὰ κατρακυλίσουμε καὶ πάλι στὴν ἄβυσσο ἄμεσος, μἐ πολὺ χειρότερες συνέπειες αὐτὴ τὴν φορὰ καὶ μὲ πολὺ πιὸ ἐπώδυνη τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπὸ αὐτή. Ἡ παρουσία στὴν ἐκδήλωση ὅλων τῶν γενεῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀπ’ τοὺς πρώην πρωθυπουργός, Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη καὶ Κώστα Καραμανλῆ, ἀλλὰ καὶ ὅσων στελεχῶν ζοῦν ἀπ’ τὴν ἵδρυση τοῦ κόμματος ἀπ’ τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ, μαζὶ μὲ τοὺς νεώτερους καὶ τὴν πρωτοπόρο νεολαία, ἐπισφράγησαν τὴν πανστρατιὰ τῆς παρατάξεως∙ ἡ ἀποφυγὴ τῆς ὀνομαστικῆς ἀναφορᾶς στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση, παρὰ μόνο μὲ τὴν κριτικὴ τῶν θέσεών της, περιλαμβάνεται στὴν εὐρύτερη θεώρηση τῶν προβλημάτων τῆς χώρας. Ἡ ἀνάπτυξη εἶναι δεδομένη καὶ ἡ μείωση τῆς ἀνεργίας ἐπίσης, ἔστω καὶ μὲ χαμηλοὺς ρυθμοὺς ἀκόμη, ὅπως συμβαίνει πάντοτε σὲ κάθε χώρα ποὺ ἐξέρχεται ἀπὸ τόσο βαθειὰ κρίση, οἰκονομικὴ καὶ κοινωνική.

Ἡ ἐπίτευξη ρυθμῶν ἀναπτύξεως γύρω στὴν μιάμισυ μονάδα τὸ τέταρτο τρίμηνο, διότι τὸ τρίτο ἦταν πρὸς τὴν μονάδα, κατατάσσει τὴν Ἑλλάδα στοὺς ταχύτερον ἀναπτυσσόμενους τῆς Εὐρωζώνης, μὲ δυναμικὴ ἀκόμη μεγαλύτερη, ἂν συνεκτιμηθεῖ ἡ βάση ἐκκινήσεως, ἀπαραίτητη πάντα γιὰ τὴν καταγραφὴ τῆς μακροχονίου τάσεως∙ ἡ ἀξιολόγηση τῆς τρόϊκας βαίνει ὁμαλῶς καὶ οἱ ὑπερόπτες ἄλλοτε γραφειοκράτες τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἄφησαν τὴν θέση τους σὲ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι καὶ ἑτοιμάζουν τὰ μπογαλάκια τους. Ἡ χώρα δὲν ἐπέτυχε μόνο πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ὑψηλὸ ρυθμὸ ἀναπτύξεως, ἀλλὰ καὶ μεταρρυθμίσεις ἀδιανόητες προηγουμένως μέσα σὲ τόσο σύντομο χρονικὸ διάστημα∙ ἄλλωστε ἡ Διεθνὴς Τράπεζα ἀνέβασε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν 147η θέση στὸν δείκτη ἀνταγωνιστικότητος στὴν 36η καὶ χωρὶς τὴν συνεκτίμηση τῶν τελευταίων νόμων, γιὰ τὴν λειτουργία μιᾶς ἐπιχειρήσεως, σὲ πολλοὺς κλάδους, μὲ ἕνα μόνο ἠλεκτρονικὸ μήνυμα στὴν κεντρικὴ διεύθυνση. Οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας ἀποδίδουν, ὅπως τουρισμός, μεταφορές, ψηφιακὴ τεχνολογία, φαρμακοβιομηχανία καὶ βιομηχανία περιβάλλοντος, μὲ σημαντικὴ παρουσία στὴν διεθνῆ ἀγορά∙ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔδειξε ὁ πρωθυπουργὸς στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις καὶ στὸν ἀγροτικὸ τομέα, διότι οἱ κλάδοι αὐτοὶ θὰ συμβάλουν περισσότερο ἀπὸ ὅλους στὴν ἀπορρόφηση τῆς ἀνεργίας. Εἴμαστε χώρα τῶν μικρομεσαίων -μιὰ καὶ τὶς λίγες μεγάλες ἑταιρεῖες τὶς εἶχε ἐξαφανίσει ὁ πρῶτος σοσιαλιστὴς πρωθυπουργός-, ὁπότε μὲ τὴν τραπεζικὴ χρηματοδότηση θὰ παρουσιάσουν ἅλματα, ὅπως ἄρχισαν ἤδη.

Ἡ ἀναταραχὴ στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη ἀναδεικνύουν τὸν ρόλο τῆς Ἑλλάδος στὴν περιοχή, ὡς παράγοντος σταθερότητος καὶ εἰρήνης∙ ἡ ἀναγνώριση τοῦ ρόλου μας αὐτοῦ ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν ἐπιτυχημένη προεδρία καὶ περισσότερο ἀπ’ τὴν πρόσκληση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ συνομιλίες στὸ Βερολίνο. Ὡς ὑπόδειγμα μᾶς προβάλλει ἡ καγκελάριος ἀπέναντι στοὺς ἑταίρους μας, ἀκόμη καὶ στοὺς Γάλλους, οἱ ὁποῖοι ψάχνονται γιὰ διέξοδο ἀπ’ τὸ πολιτικό τους τέλμα∙ ὁ διαμετακοιμιστικὸς ρόλος στὸ ἐμπόριο μὲ τὴν Ἄπω Ἀνατολή, ὅταν μετὰ τοὺς Κινέζους καὶ οἱ Ἰνδοὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἐμπορευματικῶν σταθμῶν, καὶ ὁ φυσικὸς μας πλοῦτος, ἀέριο καὶ πετρέλαιο σὲ πρώτη φάση, μὲ ἀξιοποίηση τὰ ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια, -μὲ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη μὲ τὴν Αἴγυπτο ἐπικείμενη, μαζὶ τὴν Κύπρο ἡ ὁποὶα ἄρχίζει τὶς ἐξαγωγὲς φυσικοῦ ἀερίου σὲ δύο χρόνια-, ἀλλὰ καὶ τὰ πολλὰ ὀρυκτά, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ σπάνιες γαῖες εἶναι τὸ σημαντικώτερο, μᾶς δίδουν πολλὰ πλεονεκτήματα στὴν διεθνῆ σκηνή. Ἡ Εὐρωζώνη ἀναγνωρίζει τὸν διεθνῆ ρόλο μας καὶ αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀπ’ τοὺς λόγους τῆς παρουσίας τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὴν Ἀθήνα, πέραν τῆς ἀδυναμίας του γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅπως τὸ ἔδειξε τὴν πενταετία.

Ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει κατανοήσει πλήρως τὴν σημασία τῆς διεθνοῦς συγκυρίας ὅσο ἴσως λίγες φορὲς στὴν ἱστορία∙ καταγράφει τὶς σπασμωδικὲς κινήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν διεθνῆ κοινότητα, ἀλλὰ μὲ μοναδικὸ ἀποτέλεσμα τὴν γονυκλησία του στὸν πάπα∙ ἐκεῖ πῆγε ὡς φιλόπτωχο ταμεῖο καὶ σὲ ἐμᾶς τὸ παρουσίασε ὡς πολιτικὴ ἐπιτυχία. Ἀλλά, ἡ ὄψιμη θρησκοληψία καὶ ἡ ἄγονη διεθνὴς περιόδευση δὲν προσθέτουν τίποτε στὴν πολιτική του εἰκόνα∙ ὁπωσδήποτε διαθέτει τὴν προβολὴ τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, μὲ τὶς προβλέψεις της γιὰ κάπως πιθανὴ ἄνοδο στὴν πρωθυπουργία. Εἶναι κάτι αὐτὸ γιὰ τὴν εἰκόνα του στὸ ἐξωτερικό∙ ἀλλὰ στὸ ἐσωτερικὸ οἱ Ἕλληνες θυμοῦνται ὅτι πρόκειται γιὰ τὰ ἴδια ἔντυπα καὶ σχεδὸν τοὺς ἴδιους κονδυλοφόρους οἱ ὁποῖοι μᾶς χαρακτήριζαν τὰ πέντε χρόνια τεμπέληδες, κλέφτες καὶ διεφθαρμένους, ἀνάξιους γιὰ τὴν Εὐρώπη, ἐνῶ κάθε τρεῖς μέρες ἢ καὶ λιγώτερο προέβλεπαν τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης∙ μία σκέψη ἀναβλύζει μόνη της, ἄλλαξαν τόσο πολὺ οἱ Ἀγγλοσάξωνες καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ καλό μας; Λίγο δύσκολο νὰ τὸ δεχθοῦμε αὐτό, διότι ἡ ἀντιευρωπαϊκή τους προπαγάνδα βρίσκεται στὴν ἀποκορύφωσή της. Μήπως ὅμως συμβαίνει τίποτε ἄλλο; Τὸ πιθανώτερο καὶ ἐντάσσουν τὸν ΣΥΡΙΖΑ στὸν ἀντιερωπαϊκὸ τους συνασπισμό, ὅπως τὸν εἶχαν καὶ πρίν∙ δύσκολα πολὺ ἀλλάζουν τὰ ἀγγλοσαξωνικὰ κέντρα.

Ἀπὸ τρία ρεύματα συγκλίνει πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ μεγάλη μερίδα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὡς μοναδικοῦ ἐκφραστοῦ τῆς ἀναγεννητικῆς προσπαθείας μας∙ πρῶτον, διότι ἔχει πετύχει τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν εἴσοδό μας σὲ περίοδο ἀναπτύξεως∙ ἁπτὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα καὶ μὲ τὶς φοροελαφρύνσεις τοῦ προϋπολογισμοῦ θὰ γίνουν αἰσθητὰ καὶ στὴν τσέπη μας. Ἐντὸς τοῦ μηνὸς ἀρχίζει ἡ παροχὴ πιστώσεων ἀπ’ τὶς τράπεζες, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ πενταετία, ἐνῶ ρυθμίζονται καὶ τὰ κόκκινα δάνεια, μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίους νὰ ξανοίγονται πάλι στὴν ἀγορά. Δεύτερον, διότι ἔχει σαφῆ καὶ ὁλοκληρωμένη πρόταση γιὰ τὰ θεσμικά μας προβλήματα, πέραν τῶν μεταρρυθμίσεων∙ σὲ λίγο ἀρχίζουν οἱ ἐργασίες ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, ὥστε μέχρι τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016 νὰ ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ στὴν πρώτη φάση τους καὶ ἡ ἑπόμενη κυβέρνηση γιὰ προχωρήσει τὴν δεύτερη φάση∙ πρὶν ἀπὸ ἕξι χρόνια ὁ κόσμος δὲν ἦταν ὥριμος γιὰ τὴν συνταγματικὴ ἀναθεώρηση καὶ ἔκκλινε πρὸς τὶς Σειρῆνες τοῦ λαϊκισμοῦ ποὺ τοῦ ὑπόσχονταν πολλά… Σήμερα ὅμως τὰ πράγματα εἶναι διαφορετικά, μετὰ τὴν ἐξαθλίωσή του ἀπ’ τὴν κρίση∙ τὴν βεβαιότητα τῆς ὁμαλῆς πολιτικῆς πορείας δίδει ἡ ἀναθεώρηση. Τρίτον, τοῦ ἐγγυᾶται τὴν ὁμαλὴ πορεία∙ περισσότερο τὸ ἀντιλαμβάνεται αὐτὸ ἡ μεσαία τάξη, οἱ νοικοκυραῖοι ποὺ ἀποτελοῦν τὴν κορμοστασιὰ τοῦ λαοῦ μας καὶ τῆς οἰκονομίας. Αὐτὴ εἶναι ἡ κρίσιμη πολιτικὴ μερίδα.