Ἡ πολιτιστικὴ κληρονομιὰ

Ἡ ἀναγνώριση τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς κάθε λαοῦ καὶ τῆς συνεισφορᾶς του στὸν παγκόσμιο πολιτισμὸ καθιερώνεται πλέον διεθνῶς∙ αὐτὸ θεωρεῖται ἐπακόλουθο τῆς ἀντιλήψεως ὅτι ὅλος ὁ κόσμος εἶναι ἑνιαῖος καὶ ὅτι καλύτερα ἀντιλαμβανόμαστε τῆν συνεισφορὰ ἑκάστου λαοῦ, ὅταν τὴν ἐντάξουμε στὸ σύνολο τῆς ἱστορικῆς του διαδρομῆς. Ἡ ἀντίληψη τῆς ἀνωτερότητος τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ ἐγκαταλείπεται καὶ γίνεται παραδεκτὸ ὅτι κάθε πολιτισμὸς ἔχει τὴν συνεισφορά του καὶ αὐτὴν εἶναι καλύτερο ἀναζητῆσαι στὴν ψηφιακὴ ἐποχή∙ στὰ πλαίσια αὐτὰ ἐντάσσεται καὶ ἡ πρωτοβουλία τῆς Ἀμὰλ Ἀμαλντὶν γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνος∙ ὡς σύζυγος τοῦ Τζὼρτζ Κλούνεϊ ἔχει τὴν ἄνεση τῆς προβολῆς, ὁπότε συνεισφέρει στὴν ἐθνική μας προσπάθεια καὶ ἡ ἴδια.