Καλὲς κλινικὲς ὑπηρεσίες

Ἡ χώρα μας ἔχει ἀποκτήσει τὴν πρωτοπορία στὴν Εὐρώπη σὲ κάποιες νοσοκομειακὲς ὑπηρεσίες∙ λειτουργοῦν ἤδη πολλὲς κλινικὲς γιὰ τὴν παρένθετη μητρότητα, στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Θεσσαλονίκη. Ὁ εὐρωπαϊκὸς τύπος χαρακτηρίζει τὶς κλινικὲς αὐτὲς ὡς τὶς καλύτερες στὴν Εὐρώπη καὶ ἤδη πολλὰ ζευγάρια ἀναζητοῦν τὴν ἀπόκτηση παιδιῶν μέσῳ τῶν ὑπηρεσιῶν τους∙ παρένθετη μητρότητα εἶναι ἡ προσφορὰ μιᾶς γυναίκας γιὰ τὴν φιλοξενία στὴν μήτρα της τοῦ ἐμβρύου μιᾶς ἄλλης, ἡ ὁποία ἔχει προβλήματα στὴν δική της. Συνήθως χρησιμοποιοῦνται συγγενεῖς ἢ φίλες, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἀμοιβῇ, ἀφοῦ προηγουμένως γίνουν ὅλες οἱ ἀναγκαῖες ἐξετάσεις καὶ χορηγηθοῦν οἱ νομικὲς ἐγγυήσεις, ὅτι ἡ παρένθετη μητέρα δὲν θὰ ἀναζητήσει τὸ παιδί ὡς δικό της.