Κομπάνε, σκληρὲς ὁδομαχίες

Σὲ σκληρὲς ὁδομαχίες ἐξελίσσεται ἡ μάχη γιὰ τὴν πόλη Κομπάνε, καθὼς οἱ Τζιχαντιστὲς ἔχουν καταλάβει τὶς ἀνατολικὲς συνοικίες της, ἀλλὰ οἱ Κοῦρδοι κρατοῦν τὸ κέντρο της ἀπὸ ὅπου προβάλλουν σθεναρὴ ἀντίσταση∙ οἱ Τοῦρκοι παραμένουν θεατὲς στὰ σύνορα καὶ θέτουν προϋποθέσεις γιὰ τὴν προσφορὰ βοήθειας στὴν πόλη. Ὡς ἀπαραίτητο ὅρο γιὰ τὴν ἔνταξή τους στὴν συμμαχία θέτουν τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Μπασὰρ Ἀσσὰντ καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἄλλο καθεστώς∙ οἱ ὅροι δὲν γίνονται ἀποδεκτοί, διότι ὁ Σύριος πρόεδρος ἔχει τὴν ὑποστήριξη τῆς Μόσχας καὶ τοῦ Πεκίνου, ἀλλὰ καὶ τῶν Σιιτῶν καὶ Ἀλευιτῶν Μουσουλμάνων. Τὸ θρησκευτικὸ μίσος περιπλέκεται μὲ τὰ γεοπολιτικὰ συμφέροντα καὶ τὶς ἐπιδιώξεις τῶν μεγάλων∙ οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ ἀποδεικνύονται ἀτελέσφοροι στὴν ἀντιμετώπιση τῶν Ἰσλαμιστῶν, οἱ ὁποῖοι διαθέτουν τὴν ὑποστήριξη τῶν Σουνιτῶν στὴν Συρία καὶ τὸ Ἰράκ∙ οἱ παραδόσεις τους στὴν ἔνοπλη ἀντίσταση ἀποτελοῦν τὸ μεγάλο πλεονέκτημά τους.