Ἀναστροφὴ μαγνητικῶν πόλων

Οἱ ἀστρονόμοι παρατηροῦν τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ περίεργο φαινόμενο τῆς ἀναστροφῆς τῶν μαγνητικῶν πόλων τῆς γῆς, δηλαδὴ τὸν μεταροπὴ τοῦ βορείου σὲ νότιο καὶ ἀντιστρρόφως∙ αὐτὸ ἔχει συμβεῖ πολλὲς φορὲς καὶ τελευταία ἦταν πρὸ 780000 ἐτῶν. Ἡ ἀναστροφὴ ἐπηρεάζεται ἀπ’ τὴν καυτὴ μεταλλικὴ μᾶζα στὸ κέντρο τῆς γῆς, διότι ἀναλόγως πρὸς τὴν ροή της καθορίζει τοὺς μαγνητικοὺς πόλους∙ συνήθως ἡ ἀναστροφὴ διαρκεῖ μερικὲς δεκάδες χιλιάδες χρόνια, ἀλλὰ τώρα φαίνεται ὅτι γίνεται μὲ ταχεῖς ρυθμούς. Οἱ ἐπιστήμονες δὲν ἔχουν βρεῖ τρόπους παρεμποδίσεώς της, ἀλλὰ γνωρίζουν ὅτι οἱ ἐπιπτώσεις στὴν καθημερινή μας ζωὴ εἶναι ἀμελητέες, μὲ ἐξαίρεση τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα, ποὺ ρυθμίζουν τὴν ζωή μας πλέον∙ ἡ μαγνητικὴ ἀτμόσφαιρα προφυλλάσσει τὸν πλανήτη ἀπ’ τὶς μαγνητικὲς καταιγίδες τοῦ ἥλιου.