Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, διάθεση ἑνὸς τρις

Στὴν ἄμεση διάθεση ἑνὸς τρις εὐρώ, γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας, κατέληξε χθὲς τὸ Εὐρωσυμβούλιο στὸ Μιλάνο∙ ἡ διάθεση θὰ γίνει ἀπὸ εἰδικὰ κονδύλια, ἐνῶ συμφωνήθηκε καὶ ἡ ἐπιτάχυνση τῆς ἐπεξεργασίας τοῦ ἀναπτυξιακοῦ προγράμματος ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἦταν ἀρκετὰ ἐνδοτική, ἀπέναντι στὶς πιέσεις τῶν νοτίων χωρῶν, ἂν καὶ ἡ Γαλλία δὲν ἐμφανίζεται πρόθυμη γιὰ περικοπὲς τῶν δημοσίων δαπανῶν της, παρὰ τὶς πιέσεις τῆς Ἐπιτροπης∙ ἄλλωστε δὲν ἔγινε καὶ ἡ καθιερωμένη ἄλλοτε γαλλογερμανικὴ συνάντηση κορυφῆς πρὶν ἀπ’ τὴν συνεδρίαση. Στὴν Γερμανία ὅμως τέσσερα οἰκονομικὰ ἰνστιτοῦτα δημοσιεύσαν κοινὴ ἔκθεση, ὅπου προβλέπεται ἐπιδείνωση τῆς οἰκονομίας καὶ τὸ 2015, ἐὰν δὲν ληφθοῦν ἐπειγόντως μέτρα τονώσεως τῆς ζητήσεως∙ ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς Εὐρωζώνης ὑφίσταται τὶς συνέπειες τῆς κρίσεως.