Ρύθμιση γιὰ ληξιπρόθεσμα

Ἡ ἀνακούφιση τῆς ἀγορᾶς ἀναμένεται αἰσθητὴ, μὲ τὴν ρύθμιση γιὰ τὶς ληξιπρόθεσμες ὀφειλὲς πρὸς τὸ δημόσιο καὶ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ποὺ θὰ κατατεθεῖ στὴν Βουλὴ ἐντὸς τῶν ἡμερῶν μὲ 100 ἢ 72 δόσεις, ἀναλόγως πρὸς τὸ ὕψος τους∙ γιὰ τὰ κόκκινα δάνεια θὰ γίνει στὸ τέλος τοῦ μηνός, μετὰ τὸν ἔλεγχο τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Οἱ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ἀναμένουν ὡς δῶρο ἐξ οὐρανοῦ τὶς ρυθμίσεις, διότι αὐτὲς σημαίνουν τὴν ἀπαγκίστρωσή τους ἀπ’ τὰ δυσβάστακτα χρέη τῆς πενταετίας∙ στὴν πράξη ἀποδεσμεύονται στὴν δραστηριότητά τους, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῆς εὐνοϊκῆς δυναμικῆς τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἡ ἀπογείωσή της στηρίζεται στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν πληγεῖ περισσότερο τὴν πενταετία∙ οἱ μικρομεσαῖες θὰ ἀπορροφήσουν τοὺς πολλοὺς ἀνέργους, διότι γίνεται πολὺ εὔκολη ἡ ἔναρξη λειτουργίας τους, σὲ μία μόνο μέρα, μέ τὴν ἀποδέσμευση τεραστίων δυνάμεων κυρίως στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία.