Κομπάνι, ἀνθεκτικὴ ἄμυνα

Ἡ ἄμυνα τῶν Κούρδων ὑπερσπιστῶν τῆς Κομπανὶ ἀποδεικνύεται πολὺ ἀνθεκτικὴ στὸ κέντρο τῆς πόλεως, καθὼς οἱ Ἰσλαμιστὲς ἐπὶ τετραήμερον καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὴν καταλάβουν, παρὰ τὴν διείσδυσή τους ἀπὸ τρεῖς ἀκραῖες συνοικίες της∙ στὴν Τουρκία μαζικὲς διαδηλώσεις τῶν Κούρδων, γιὰ τὴν ἀδράνεια τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ στὰ σύνορα μὲ τὴν Συρία, κατέληξαν σὲ 14 νεκρούς, ἐνῶ ἡ ἀναταραχὴ δὲν φαίνεται νὰ κοπάζει. Οἱ Κοῦρδοι κατηγοροῦν ἀνοικτὰ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση, ὅτι ἐπιθυμεῖ τὴν πλήρη καταστολὴ τοῦ κουρδικοῦ κινήματος, διότι φοβᾶται τὴν ἐπέκτασή του στὸ ἐσωτερικό της, καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν ἀνθρωπιστικὴ καταστροφὴ στὴν Κομπάνι∙ οἱ Ἀμερικανοὶ συνεχίζουν τὶς ἀεροπορικὲς ἐπιθέσεις στὶς προσβάσεις τῆς πόλεως, ἀλλὰ μὲ ἐλάχιστη ἐπιρροὴ στὶς μάχες, διότι, «ἦρθαν πολὺ ἀργὰ καὶ πολὺ ἀραιά», κατὰ Κοῦρδον παρατηρητήν. Οἱ διαδηλώσεις ἐπεκτάθηκαν καὶ στὶς εὐρωπαϊκὲς πόλεις ἀπὸ Κούρδους μετανάστες, μὲ τὴν εἴσοδό τους στὸ Ὁλλανδικὸ καὶ ἄλλα Κοινοβούλια.