Ἔμπολα, θωράκιση Εὐρώπης

Τὴν θωράκιση τῆς Εὐρώπης ἀπ’ τὸν ἰὸ ἐμπολα ἐπιδιώκει ἡ Ἐπιτροπή, μὲ τὴν κατάσταση συναγερμοῦ στὶς χῶρες της γιὰ τὴν λήψη προστατευτικῶν μέτρων∙ στὸ Ντάλλας πέθανε ὁ ἀσθενής, στὰ ἀεροδρόμια ἔχουν ληφθεῖ πολὺ αὐστηρὰ μέτρα γιὰ ἔλεγχο τῶν ταξειδιωτῶν ἀπ’ την Ἀφρική, καὶ στὴν Ἱσπανία ἀπομονώθηκαν ὁ σύζυγος τῆς νοσοκόμου καὶ πολλοὶ συγγενεῖς της. Οἱ εἰδικοὶ λένε, ὅτι εἶναι θέμα ἡμερῶν ἡ ἐξάπλωση τῆς νόσου καὶ σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ ὅτι ἡ προστασία τους ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὰ μέτρα τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν τους∙ ἡ ἐπιδημία κάνει θραύση στὴν Δυτικὴ Ἀφρική, καθὼς οἱ φτωχὲς χῶρες δὲν διαθέτουν τὰ μέσα γιὰ τὴν προστασία τοῦ πληθυσμοῦ τους. Οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ ἔχουν κινητοποιηθεῖ, ἀλλὰ χωρὶς ἐπαρκῆ βοήθεια γιὰ τόσο ἐπικίνδυνη ἐπιδημία.