Ἀναγνώριση ἐξόδου τρόϊκας

Ἡ ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὴν τρόϊκα, ὅπως τὴν προδιαγράφει ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, γίνεται ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλους, ὅπως καὶ ἀπ’ τὴν Κριστὶν Λαγκὰρντ, μόνο ποὺ ἔθεσε κάποιες προϋποθέσεις, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὶς εὐθύνες τους καὶ τὰ λάθη τους τὴν πενταετία∙ ἡ μικρὴ ἔστω ὑποχώρηση τῆς ἀνεργίας καὶ τὸν Ἰούλιο καὶ ἡ διατήρηση ἀρνητικοῦ πληθωρισμοῦ γιὰ δέκατο ἔνατο μῆνα, δείχνουν τὴν δυναμικὴ τῆς οἰκονομίας, τὴν ὁποία ἐπιβεβαιώνουν τὸ ἅλμα τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Ἡ ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων καὶ ἡ ἐπιστροφὴ ὀκτακοσίων ἑκατομμυρίων καθυστερημένων ὑποχρεώσεων τοῦ δημοσίου πρὸς ἰδιῶτες καὶ ὀργανισμοὺς ἀποτελοῦν σημαντικὲς ἐνισχύσεις στὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς∙ ὁπωσδήποτε ἡ μεγαλύτερη ἐνίσχυση θὰ ἔρθει ἐντὸς τοῦ μηνός, μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τραπεζικῆς χρηματοδοτήσεως, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐλέγχου τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὴν ΕΚΤ. Ἡ ἀνάπτυξη εἶναι δεδομένη καὶ ἡ ἐπιτάχυνσή της, λίαν συντόμως μάλιστα, ἐπίσης.