Φιλίππου ξένων καὶ φίλων

Ἡ ἐνσωμάτωση στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ὅλων τῶν κατακτημένων λαῶν ἦταν τὸ μεγαλύτερο ἐπίτευγμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου∙ ὅλοι σχεδὸν οἱ λαοὶ ἐδέχθησαν τὰ ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, ἀλλὰ καὶ τὴν πολιτικὴ ὀργάνωση τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ τρεῖς ἕως τέσσερες αἰῶνες. «Δημάρατος μὲν οὖν ὁ Κορίνθιος εἷς ὢν τῶν Φιλίππου ξένων καὶ φίλων»∙ ὁ Δημάρατος ὁ Κορίνθιος ποὺ ἦταν ἕνας ἀπ’ τοὺς γνωστοὺς καὶ φίλους τοῦ Φιλίππου. «Ὅτ’ Ἀλέξανδρον εἶδεν ἐν Σούσοις, περιχαρὴς γενόμενος καὶ δακρύσας»∙ ὅταν εἶδε τὸν Ἀλέξανδρα στὰ Σοῦσα, χάρηκε πάρα πολὺ καὶ δακρύζοντας. «Μεγάλης ἔφη χαρᾶς ἐστερῆσθαι τοὺς ἔμπροσθεν τεθνηκότας Ἕλληνας»∙ ἀπὸ μεγάλη χαρά, εἶπε, ἔχουν στερηθεῖ οἱ πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς πεθαμένοι Ἕλληνες. «Ὅτι Ἀλέξανδρον οὐκ εἶδον ἐν τῷ Δαρείῳ θρόνῳ καθεζόμενον»∙ ὅτι δὲν εἶδαν τὸν Ἀλέξανδρο νὰ κάθεται στὸν θρόνο τοῦ Δαρείου. Κανένας λαὸς τῆς αὐτοκρατορίας δὲν ἐπαναστάτησε τοὺς τέσσερες αἰῶνες τῶν ἑλληνικῶν βασιλείων.