Ἀποδοχὴ προτύπου Ἑλλάδος

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀποδέχονται πλέον τὴν Ἑλλάδα ὡς πρότυπο γιὰ τοὺς ἑταίρους, ἐπειδὴ ἔχει πετύχει σὲ δύο χρόνια τὸ ἅλμα ἀπ’ τὸ 7% ὕφεση στὴν ἀνάπτυξη 1%, γεγονὸς ἀδιανόητο στὴν ἱστορία∙ ἤδη, ἀκόμη καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης, ἀναγνωρίζει ὅτι ἦρθε ἡ στιγμὴ γιὰ τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπ’ τὰ μνημόνια καὶ τὴν ὑπαγωγή μας στὶς κανονικὲς συνθῆκες ἀξιολογήσεως τῶν ὑπολοίπων ἑταίρων. Οἱ ἐπιφυλάξεις τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἐκκινοῦν ἀπὸ ἄλλη ἀφετηρία∙ γνωρίζουν ὅτι αὐτοὶ ἦταν οἱ ἐμπνευτὲς τῶν μέτρων λιτότητος καὶ οἱ ἐγκωμιαστές του τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων τῆς διετίας 2010-2011∙ ἀναγνώρισαν ἐκ τῶν ὑστέρων τὰ λάθη τους, ἀλλὰ δὲν ἀνέλαβαν τὴν εὐθύνη γιὰ αὐτά, τὴν ἀποζημίωση τῶν συνεπειῶν τῆς πολιτικῆς τους. Αὐτὸ φοβοῦνται περισσότερο ἀπ’ ὅλα, διότι ἤδη ἀντιδρᾶ ἡ Ἀργεντινή, ἐνῶ καὶ ἄλλες χῶρες διατυπώνουν τὰ παράπονά τους∙ στὴν ἀποκάλυψη τῶν διασυνδέσεών τους μὲ τοὺς κερδοσκόπους τρομάζουν.