Γαλλία καὶ διολίσθηση εὐρὼ

Ἡ διολίσθηση τοῦ εὐρώ, κατὰ 10% ἀπέναντι στὸ δολλάριο καὶ στὸ γιέν, ἔχει βοηθήσει σημαντικὰ τὴν γαλλικὴ οἰκονομία, διότι αὐξήθηκαν οἱ ἐξαγωγές της καὶ ἔγιναν ἀνταγωνιστικὰ τὰ προϊόντα της∙ ὀξυγόνο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, χαρακτηρίζουν στὸ Παρίσι τὴν διολίσθηση οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι. Ἡ Airbus, ἡ αὐτοκινηβιομηχανία καὶ ἡ χημικὴ βιομηχανία εἶναι οἱ πρῶτοι κλάδοι ποὺ ἐπωφελήθηκαν, μὲ αἰσθητὴ αὔξηση τῶν παραγγελιῶν ἀπ’ τὸ ἐξωτερικό∙ οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ὅτι, ἐὰν διατηρηθεῖ στὰ ἐπίπεδα αὐτὰ ἡ ἰσοτιμία, τότε τὸ ΑΕΠ τῆς χώρας θὰ αὐξηθεῖ κατὰ 0,6% τὸν πρῶτο χρόνο καὶ κατὰ 1% τὸν δεύτερο. Ὁπωσδήποτε ἡ διολίσθηση προσφέρει ἀνάσα στὴν χειμαζόμενη γαλλικὴ οἰκονομία, ἀλλὰ τὰ προβλήματά της εἶναι πολὺ σοβαρώτερα καὶ χρειάζονται ριζικὴ ἀντιμετώπιση∙ ἡ κυβέρνηση δείχνει εὐχαριστημένη ἀπ’ τὶς ἐξελίξεις, ἀλλὰ ὁ ἀντίκτυπός τους στὰ εὐρύτερα στρώματα θὰ ἀργήσει νὰ φανεῖ. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημά της.