Ἐγγυημένο εἰσόδημα φτωχῶν

Τὶς πρῶτες κινήσεις ἐξισορροπήσεως τῶν περικοπῶν ἀπ’ τὴν λιτότητα προσέφερε ἡ κυβέρνηση, μὲ τὸ ἐγγυημένο εἰσόδημα καὶ τὴν καταβολὴ τῶν ἀναδρομικῶν τῶν ἐνστόλων, ἐνῶ ἡ Κουμουνδούρου ἐπιμένει στὴν πόλωση γιὰ τὸ τετράμηνο μέχρι τὴν προεδρικὴ ἐκλογή, ὡς τελευταῖο χαρτί της γιὰ πρόωρες ἐκλογές∙ ὄχι τυχαία ὅμως μὲ βοήθεια ἔκθεση τῆς Morgan Stanley, γιὰ τὸ ποιὲς μετοχὲς θὰ ἀνεβοῦν στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν, ἐὰν γίνει κυβέρνηση ὁ ΣΥΡΙΖΑ∙ ἡ ἴδια τράπεζα τὴν προηγούμενη τετραετία προέβλεπε δυὸ φορὲς τὴν ἑβδομάδα τουλάχιστον τὴν χρεωκοπία μας καὶ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Ἡ δικαστικὴ ἔρευνα θὰ ἀποκαλύψει πολλά, ἂν καὶ οἱ δημοσιογραφίζοντες θὰ ἐπικαλεσθοῦν τὸ ἀπόρρητό τους καὶ τὰ στελέχη τῆς Κουμουνδούρου, ὅτι δὲν ξέρουν τίποτε περισσότερο∙ μὲ ἐξαίρεση τὸ Χρηματιστήριο ἡ ἀγορὰ παρέμεινε ἤρεμη καὶ οἱ δουλειὲς κινήθηκαν κανονικά, χωρὶς καμμία ἐπίδραση ἀπ’ τὴν πόλωση, τοὺς ἀγνοεῖ ὁ κόσμος.