Οὕτως ἔμφρονες βασιλεῖς

Στὴν ἐμπέδωση καλῶν καὶ ὑγιῶν κοινωνικῶν σχέσεων τῶν Ἑλλήνων μὲ τοὺς κατακτημένους λαοὺς ἀποδίδει τὴν ἐπιτυχία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ὁ Πλούταρχος∙ οἱ κοινοὶ γάμοι καὶ ἡ συμμετοχὴ ὅλων τῶν λαῶν στὴν διακυβέρνηση τῶν ἑλληνιστικῶν βασιλείων ἦταν οἱ κύριοι παράγοντες. «Ἡδέως μὲν ἂν εἶπον, ‘’ὦ βάρβαρε Ξέρξη καὶ ἀνόητε καὶ μάτην πολλὰ περὶ τὴν Ἑλλήσποντίαν πονηθεὶς γέφυραν»∙ εὐχαρίστως τότε θὰ ἔλεγα, ‘’ὦ βάρβαρε Ξέρξη καὶ ἀνόητε καὶ ματαίως πολλὰ ἐπιδίωξες μὲ τὴν γέφυρα στὸν Ἑλλήσποντο. «Οὕτως ἔμφρονες βασιλεῖς Ἀσίαν Εὐρώπῃ συνάπτουσιν»∙ ἔτσι οἱ φρόνιμοι βασιλεῖς συνδέουν τὴν Ἀσία μὲ τὴν Εὐρώπη. «Οὐ ξύλοις οὐδὲ σχεδίαις οὐδ’ ἀψύχοις καὶ ἀσυμπαθέσι δεσμοῖς»∙ ὄχι μὲ ξύλα οὔτε μὲ σχεδίες οὔτε μὲ ἄψυχα καὶ ἀσυμπαθῆ δεσίματα. «Ἀλλ’ ἔρωτι καὶ νομίμῳ γάμοις σώφροσι καὶ κοινωνίαις παίδων τὰ γένη συνάπτοντες’’»∙ ἀλλὰ μὲ ἔρωτα καὶ νόμιμους γάμους καὶ κοινὰ παιδιὰ δένουν τὶς κοινωνίες μεταξύ τους.