Ἐπαρκὴς προβολὴ γιὰ μάρμαρα Παρθενῶνος

Ἡ ἐπίσκεψη τῆς Ἀμὰλ Κλούνεϊ καὶ ἡ ἐνασχόλησή της μὲ τὰ μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνος εἶναι κάτι τὸ σημαντικὸ γιὰ τὸν ἐπαναπατρισμό τους∙ ἡ ὡραία δικηγόρος καὶ οἱ συνεργάτες της ἦταν διακριτικοὶ καὶ σεμνοὶ στὴν ἐμφάνισή τους, ἀλλὰ καὶ δικαιολογημένη ἡ περιποίησή τους ἀπ’ τὴν κυβέρνηση∙ ἡ συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ἀπέβλεπε στὴν προβολὴ τοῦ θέματος. Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ κριθεῖ ἀπὸ τὶς πολιτικὲς πιέσεις, διότι ἡ Βρεταννία δὲν ἔχει κανένα νομικὸ στήριγμα, γιὰ τὴν κατακράτηση τῶν ἱερῶν μας μνημείων, ἐκτὸς ἀπ’ τὸ αὐτοκρατορικό της παρελθόν∙ ὁιπωσδήποτε οἱ πολιτικὲς πιέσεις καὶ ἡ κατακραυγὴ τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης βοηθοῦν σημαντικά. Ἡ σύζυγος τοῦ διασήμου ἠθοποιοῦ συμβάλλει τουλάχιστον ἀρκετὰ στὴν δημοσιότητα καὶ στὴν εὐαισθητοποίηση εὐρύτερων στρωμάτων σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.