Ἀπότομη ἐκτόνωση πολώσεως

Ἡ ἐκτόνωση τῆς πολώσεως ἦρθε πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅπως τὴν περίμεναν καὶ οἱ πιὸ αἰσιόδοξοι∙ ἐλάχιστοι ἀσχολοῦνται μαζί της καὶ αὐτοὶ τὸ δείχνουν διὰ λόγους ἄνωθεν ἐντολῶν, διότι φαίνονται πλέον ἀπὀ μακρυὰ ὅτι ὑπηρετοῦν τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα. Ὁ κόσμος παραμένει ἤρεμος καὶ συνετός, ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἁπάλυνση τῶν δεινῶν τῆς τετραετίας, ὅπως τὸ βλέπει νὰ γίνεται γύρω του∙ οἱ μειώσεις στὸν ΕΝΦΙΑ, ἡ ἐπιστροφὴ μέρους ἔστω τῶν αὐξήσεων στοὺς δικαστικοὺς καὶ στοὺς ἐνστόλους, ἡ μείωση στὸ πετρέλαιο θερμάνσεως καὶ στὴν ἔκτακτη εἰσφορά, εἶναι μέτρα ποὺ ἀφοροῦν τὴν καθημερινὴ ζωὴ ὅλων μας∙ τὴν καθοδηγούμενη προπαγάνδα καταλαβαίνει ὁ καθένας ὅτι τὴν πλήρωσε ἀκριβα.