Συνέχεια πτωτικῶν τάσεων

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἀντιστοίχως μὲ τὶς προβλέψεις γιὰ ὕφεση τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2763 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 134,6455 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1241, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 83,25. Ἡ διαφωνία Γαλλίας, Γερμανίας, ὡς πρὸς τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρωζώνης, εἶναι ἡ αἰτία τῆς στάσεως ἀναμονῆς τῶν ἐπενδυτῶν στὴν Εὐρωζώνη∙ πάντως ἡ Ἐπιτροπὴ στήριξε τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας σημαντικὰ τὰ βήματα, περιορισμοῦ τῶν ἐλλειμμάτων, μεταρρυθμίσεων καὶ ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ προσέθεσε ὅτι θὰ συνεχίσει τὴν στήριξή της καὶ μετὰ τὸ τέλος τοῦ τωρινοῦ προγράμματος. Ἡ ἀνακοίνωση εἶναι εὐθεῖα ἀπάντηση στὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα καταστροφολογίας καὶ στὴν πρόκληση ἀναταραχῆς στὶς ἀγορὲς εἰς βάρος τῆς χώρας μας∙ ἄλλωστε ἔρχεται αὐτὴ μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ΕΚΤγιὰ αὔξηση τῆς ρευστότητος πρὸς τὶς ἑλληνικὲς τράπεζες καὶ προκάλεσε τὴν ἀνακοπὴ τῆς πτώσεως στὸ Χρηματιστήριο.