Προσγείωση τῶν ὑπονομευτῶν

Σὲ ἀνώμαλη προσγείωση ὑποχρεώθηκαν οἱ ὑπονομευτὲς τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ ἐπιχώριες καταβολάδες της, ὡς πρὸς τὴν κρίση στὸ Χρηματιστήριο καὶ στὰ ὁμόλογα∙ ἡ κάλυψη τῆς Εὐρώπης μέτρησε καὶ μάλιστα ἀρκετά, ἐνῶ προσεγγίζουν οἱ θέσεις Γερμανίας καὶ Γαλλίας γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη. Γιὰ ἐμᾶς, ἂν καὶ εἶναι τὸ κύριο θέμα, δὲν παρουσιάζεται κἂν ἀπ’ τὴν διαπλοκή, παρὰ μόνο, κατόπιν ἀμερικανικῆς ἐντολῆς, γιὰ κατασυκοφάντηση τοῦ Βερολίνου∙ τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι ἀπὸ σήμερα ἀρχίζει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα νὰ δέχεται ἑλληνικὰ ὁμόλογα, ὡς ἐγγυήση γιὰ τὴν παροχὴ πιστώσεων. Οἱ δυνατότητες παρεμβάσεως τῶν κερδοσκόπων περιορίζονται καὶ μᾶλλον ἐξανλτοῦνται, διότι ἐκπνέει καὶ ἡ ἐπίθεση κατὰ τοῦ εὐρώ∙ ἡ καλύτερη ἄμυνα προέρχεται ἀπ’ τὴν σύνεση καὶ ἠρεμία τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων, τῶν μικρομεσαίων τῆς ἀγορᾶς περισσότερο, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπηρεάσθηκαν καθόλου ἀπ’ τὴν καταστροφολογία. Τοὺς περιφρόνησε βαθύτατα ὁ κόσμος.