Ἐπιτυχία τῶν ἀκροβολισμῶν

Οἱ ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων κατὰ τῆς χώρας μας διήρκεσαν δύο μόλις μέρες καὶ ὑποχώρησαν∙ καὶ μὲ τὴν ὑπόνοια τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀντιδράσεων, οἱ ἀκροβολισμοὶ τῆς κυβερνήσεως σημείωσαν μεγάλη ἐπιτυχία∙ ἀκολούθησαν οἱ δηλώσεις τῆς Ἐπιτροπῆς, τῆς ΕΚΤ καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθεροποιήσεως, ὅτι ὑπάρχει πιστοληπτικὴ γραμμὴ ἀμύνης μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν τρόϊκα. Ἡ σύγκρουση δὲν ἀφορᾶ μόνο ἐμᾶς καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζουν οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι∙ πρὸ πενταετίας, ἡ Εὐρωζώνη δὲν διέθετε μηχανισμοὺς στηρίξεως ἀπέναντι στὶς ἀγορές∙ ἔτσι καταστρώθηκε τὸ σχέδιο ὑπονομεύσεώς της, μὲ τὴν πλήρη συνεργασία τῆς σοσιαλιστικῆς κυβερνήσεως. Εἶχε ὅμως τότε ἰσχυρὸ τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα, ὁ ὁποῖος καὶ ἐπέβαλε τὶς μεταρρυθμίσεις στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν σύσταση τοῦ ΕΜΣ∙ σήμερα ἀπέναντι στοὺς κερδοσκόπους βρίσκονται περισσότερες δυνάμεις, ἡ ἰσχυρὴ κυβέρνηση, ἡ σύνεση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ δὲν ἐπηρεάσθηκε καθόλου ἀπ’ τὴν πτώση τοῦ Χρηματιστηρίου, καὶ ὁ ΕΜΣ.