Ἐκτόνωση τῶν κερδοσκόπων

Ἡ ἐκτόνωση τῶν κερδοσκοπικῶν πιέσεων κατὰ τῆς Ἑλλάδος συνεχίσθηκε χθές, μὲ ἄνοδο στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν καὶ ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν ὁμολόγων∙ ὅσο πλησιάζει ἡ Παρασκευὴ τῆς ἀνακοινώσεως τῶν ἐλέγχων τῶν τραπεζῶν μας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, οἱ ὁποῖοι προβλέπονται εὐνοϊκώτεροι ἀπὸ πολλὲς ἄλλες, τόσο θὰ βελτιώνεται ἡ εἰκόνα τῆς ἀνοδικῆς πορείας τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἀπ’ τὴν ἄλλη ἡ ὑποχώρηση τῆς πολιτικῆς ἐντάσεως στὸ ἐσωτερικό, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ σὲ πλήρη ἀναδίπλωση, δὲν εὐνοεῖ τὶς ἐπιθέσεις τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, ἐνῶ ἠρεμεῖ ἀρκετὰ καὶ ἡ ἀντιδικία γιὰ τὴν πολιτικὴ ἀβεβαιότητα∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι δὲν συζητεῖται πλέον ἀρκετὰ ἡ πιθανότητα ἐκλογῶν, λόγῳ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ὅλο καὶ περισσότεροι πιστεύουν ὅτι συγκεντρώνονται οἱ 180 βουλευτές, καὶ ἴσως καὶ περισσότεροι, διότι ἡ δεξαμενὴ τῶν ἀνεξαρτήτων βουλευτῶν καὶ ἐκείνων τῶν μικρῶν κομμάτων ἀποδεικνύεται ἀνεξάντλητη∙ ἐλάχιστοι προτιμοῦν τὶς κάλπες.