Οἰκειούμενος τὸ δύσθυμον

Ὁ Ἀλέξανδρος κέρδισε τοὺς κατακτηθέντας λαοὺς μὲ τὴν ζεστὴ καὶ εἰλικρινῆ συμπεριφορά του κι ὄχι μὲ τὸ ξίφος∙ ἦταν οἰκεῖος σὲ ὅλους καὶ ἐξημέρωσε τὰ ἄγρια ἤθη τους μὲ ἑλληνικά. «Καὶ μελισσόμενος ἐσθῆσιν οἰκείαις καὶ συνήθεσιν ἐξεπράυνε διαίταις καὶ κατέστελλεν»∙ καὶ φορῶντας ἁπαλῶν χρωμάτων ροῦχα καὶ τὴν διαγωγή τους ἐξημέρωσε καὶ τοὺς φρονημάτισε. «Οἰκειούμενος αὐτῶν τὸ δύσθυμον καὶ παρηγορῶν τὸ σκυθρωπόν, ἐγκαλοῦσιν, οὐχὶ θαυμάζουσι τὴν σοφίαν»∙ ἐξοικειούμενος μαζί τους ἄμβλυνε τὴν δυσθυμία τους καὶ παρηγορῶντας τους τὴν σκυθρωπότητά τους, διότι ἐπικρίνουν, καὶ δὲν θαυμάζουν τὴν σοφία του. «Ὅτι τῷ τυχόντι μετασχηματισμῷ τὴν Ἀσίαν ἐδημαγώγησε»∙ ὅτι μὲ τυχαῖες μεταρρυθμίσεις ἄσκησε δημαγωγικὴ πολιτικὴ στὴν Ἀσία. «Τοῖς μὲν ὅπλοις τῶν σωμάτων ἐπικρατήσας, τῇ δὲ ἐσθῆτι τὰς ψυχὰς προσαγαγόμενος;» ὅτι μὲ μὲν τὰ ὅπλα ἐπικράτησε στὰ σώματα, ἐνῶ μὲ τὴν φορεσιά του προσεταιρίσθηκε τὶς ψυχὲς τους; Δύσκολα ἀντιλαμβάνονταν τὴν ἐκπολιτιστικὴ διάσταση.