Ἀνοδικὲς τάσεις μετοχῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν Σαγκάη καὶ τὸ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,2754 δολλάρια καὶ 136,2635 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς αὐξήθηκε στὰ 1251,75, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 86,74. Ἡ ὑποχώρηση στὰ δύο μεγάλα χρηματιστήρια τῆς Ἀσίας ὁφείλεται στὴν ἀνακοίνωση ὅτι ἡ ἀνάπτυξη στὴν Κίνα μειώθηκε στὸ 7,3% τὸ δεύτερο τρίμηνο καὶ στὴν παραίτηση δύο ὑπουργῶν στὴν Ἰαπωνία γιὰ λόγους διαφθορᾶς∙ στὴν Εὐρώπη σημειώθηκε αἰσθητὴ ἄνοδος, μετὰ τὴν πρώτη συμφωνία Γερμανίας καὶ Γαλλίας γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀρχίζουν καὶ ξανοίγονται περιμένοντας τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος, ἐνῶ καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα φαίνεται ὅτι τὶς βρίσκει σὲ καλὴ κατάσταση∙ στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν ἡ ἄνοδος ἦταν μεγάλη καὶ μᾶλλον καλύπτονται ἄνετα οἱ τελευταῖες ἀπώλειές του. Οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες δείχνουν ὅτι εἶναι ἀπ’ τὶς καλύτερες στὴν Εὐρωζώνη.