Ἀρίστιππον τὸν Σωκρατικὸν

Ἡ ἐνδυμασία τοῦ Ἀλεξάνδρου ἦταν λιτὴ καὶ σεμνή, χωρὶς τίποτε τὸ πολυτελὲς ἀπ’ τὶς ἀντίστοιχες τῶν μεγάλων βασιλέων∙ ἐπιδίωξε τὴν οἰκεία προσέγγιση πρὸς ὅλα τὰ στρώματα τῶν κατακτημένων λαῶν καὶ ὄχι μόνο τῶν κυριάρχων τάξεων, τὶς ὁποῖες δὲν ἀποδέχονταν ὁ πολὺς κόσμος. «Καίτοι γ’ Ἀρίστιππον θαυμάζουσι τὸν Σωκρατικόν, ὅτι καὶ τρίβωνε λιτῷ καὶ Μιλησίᾳ χλανίδι χρώμενος δι’ ἀμφοτέρων ἐτήρει τὸ εὔσχημον»∙ καίτοι δὲ θαυμάζουν τὸν φιλόσοφο Ἀρίστιππο τὸν Κυρηναῖο, μαθητὴ τοῦ Σωκράτους, ὅτι καὶ ὅταν φοροῦσε τὰ παλιόρουχα καὶ μὲ τὴν πολυτελῆ Μιλησία χλαμίδα μὲ ἀμφότερα τηροῦσε τὴν εὐσχημοσύνη. «Ἀλεξάνδρῳ δ’ ἐγκαλοῦσιν, ὅτι τὴν πάτριον ἐσθῆτα κοσμῶν οὐδὲ τὴν δορύκτητον ὑπερεῖδε»∙ ἐγκαλοῦν δὲ τὸν Ἀλέξανδρον, ὅτι ἐνῶ τίμησε τὴν πατρικὴ φορεσιὰ δὲν περιφρόνησε ἐκείνη τῶν κατακτημένων. «Μεγάλων πραγμάτων καταβαλλόμενος ἀρχάς»∙ ἐπειδὴ ἀπέβλεπε στὴν ἀλλαγὴ μεγάλων πραγμάτων. Ἡ ἑνοποίηση τῆς πολιτικῆς ἀντιλήψεως τῶν λαῶν ἦταν τὸ μέλημά του.