Γιοῦνκερ, πρὸς ἀνάπτυξη

Τὴν δυναμικὴ τῆς ἀναπτύξεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας εἶναι διατεθειμένος ἀξιοποιῆσαι ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς προεδρίας τῆς Ἐπιτροπῆς τὴν προσεχῆ ἑβδομάδα∙ γνωρίζει ὁ ἔμπειρος πολιτικὸς ὅτι ὀφείλει νὰ ἐκμεταλλευθεῖ δύο πράγματα: Πρῶτον, τὴν καλὴ ψυχολογία ὅλων τῶν Εὐρωπαίων στὴν ἀνάγκη ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορὰ καὶ τῆς δυναμικῆς τῶν ἐπιχειρήσεών της∙ δεύτερον, ὅτι ἀποτελεῖ πλέον τὸν μοναδικὸ πόλο ἕλξεως διεξόδου ἀπ’ τὴν κρίση, καθὼς ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων βρίσκεται σὲ πλήρη ἀδράνεια. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἀπέβλεπαν καὶ οἱ πρῶτες δηλώσεις του, ὅτι θὰ διατεθοῦν τριακόσια δις εὐρὼ στὴν ἀγορὰ ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα μέχρι τὰ Χριστούγεννα∙ ἤδη ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις καταστρώνουν τὰ σχέδιά τους γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν πιστώσεων αὐτῶν. Ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη εἶναι πρῶτα ἀπ’ ὅλα ψυχολογία καὶ καλὴ διάθεση τῶν ἐπιχειρηματιῶν γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν δραστηριοτήτων τους πρὸς ὅποια κατεύθυνση παρουσιάζεται.