Ἀποδέσμευση τῶν τραπεζῶν

Ἡ ρύθμιση τῶν κόκκινων δανείων, μετὰ τὸν ἐπιτυχῆ ἔλεγχο τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ τὴν ρύθμιση τῶν ὀφειλῶν πρὸς Ἐφορία καὶ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ἀποτελεῖ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν μέτρων γιὰ ὁμαλὴ λειτουργία τῆς ἀγορᾶς∙ ἡ τραπεζικὴ χρηματοδότηση ἀναμένεται ὅτι θὰ ἐπιδράσει ὡς ἅλμα γιὰ τὴν ἐπανέναρξη τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων. Ὅταν, χωρὶς τραπεζικὴ ρευστότητα, ἐπέτυχαν τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, εἶναι βέβαιο ὅτι, μὲ τὴν βοήθεια τῶν τραπεζικῶν πιστώσεων θὰ γίνει ἡ ἀπογείωση καὶ μάλιστα τοὺς ἀμέσως προσεχεῖς μῆνες∙ ἡ ἀγορὰ τὶς περιμένει σὰν τὴν βροχὴ μετὰ
ἀπὸ μακροχρόνια ξηρασία. Ἡ αἰσιοδοξία τῶν ἐπιχειρηματιῶν εἶναι διάχυτη καὶ οἱ αἰτήσεις τους στὶς τράπεζες γιὰ χρηματοδότηση ἑκατοντάδες χιλιάδες∙ μὲ τὴν ἔγκρισή τους θὰ τονώσουν τὴν ἀγορὰ καὶ θὰ ὁδηγήσουν στὴν αἰσθητὴ μείωση τῆς ἀνεργίας∙ μοναδικὸς ἀνασταλτικὸς παράγων ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ οἱ καταβολάδες της στοὺς ἑλληνικοὺς χρηματιστηριακοὺς κύκλους.