Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ ἰσχυρότερες στὴν Σαγκάη, στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ στὴν Φραγκφούρτη∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του στὰ 1,2746 δολλάρια καὶ 137,4165 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1228,25, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 85,96. Ὁ ἐπιτυχὴς ἔλεγχος τῶν 130 εὐρωπαϊκῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ ἡ συμμόρφωση τελικὰ τῆς Γαλλίας καὶ Ἰταλίας, γιὰ περικοπὲς στοὺς προϋπολογισμούς τους, θεωροῦνται οἱ κύριοι παράγοντες ἀλλαγῆς τοῦ κλίματος∙ οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι, μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, θὰ εὐνοηθοῦν οἱ ἐπενδύσεις στὴν Εὐρωζώνη καὶ θὰ ἐνισχυθεῖ ἡ συνοχή της ἀπέναντι στὶς ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων. Τὸ Παρίσι καὶ ἡ Ρώμη συμμορφώθηκαν στὸν προϋπολογισμό τους, κάτω ἀπ’ τὶς πιέσεις τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων καὶ παρὰ τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὶς κυβερνήσεις τους∙ ἡ πίστη στὴν ἑνιαία ἀγορὰ ἐνισχύθηκε στοὺς πολλοὺς ἐπιχειρηματίες.