Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Δύση καὶ ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία, πλὴν Χὸνγκ Κόνγκ∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2607 δολλάρια καὶ 137,2770 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1205,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 86,40. Οἱ πιέσεις στὴν Εὐρώπη ἀποδίδονται σὲ κερδοσκοπικὲς ἐπιθέσεις, μὲ ἰσχυρότερες στὴν Ἀθήνα, ὡς ἀντίδραση στοὺς καλοὺς ἐλέγχους τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν, μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία κλίματος ἀνασφαλείας στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ἐπιχείρηση ἀποτυγχάνει πλήρως, διότι δὲν ἐπέτυχε τὴν καλλιέργεια πανικοῦ, ὅπως ἐπιδίωκαν, ἀκόμη καὶ στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ἡ ὁποία εἶναι πλήρως χειραφετημένη ἀπ’ τὴν κεφαλαιαγορά μας. Ἀντιθέτως οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἤρεμοι καὶ ἀναμένουν τὶς ἐξαγγελίες τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ὅπως ἔχει δεσμευθεῖ ἄλλωστε γιὰ τὴν διοχέτευση στὴν ἀγορὰ τριακοσίων δις εὐρὼ μέχρι τὰ Χριστούγεννα∙ ἡ οὐκρανικὴ κρίση δὲν ἐπηρεάζει πλέον τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικὰ τὰς ὠρυγὰς τῶν Ἀτλαντιστῶν.