Πολλαπλασιασμὸς τῶν ὑπογείων διεργασιῶν

Οἱ ὑπόγειες διεργασίες πολλαπλασιάζονται στὸ πολιτικό μας σκηνικό, ἴσως ἐπειδὴ πολλοὶ διαπιστώνουν τὴν ἀποτυχία τῶν σχεδίων τῆς πενταετίας∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ δείχνει, ὄχι μόνο ὅτι ἔχει φθάσει στὴν κορυφὴ τῆς ἀνόδου του, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἔχει χάσει τοὺς διαύλους ἐπικοινωνίας του μὲ τὸν δυναμικὸ κόσμο τῆς ἀγορᾶς∙ τὰ μικρότερα κόμματα ὑφίστανται καὶ αὐτὰ τὴν ἐξάχνωσή τους. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, εἶχαν στηρίξει τὴν ἐπιβίωσή τους στὴν χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὸ εὐρώ∙ καθὼς ἄρχισε ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ οἱ Ἕλληνες κατέκτησαν ψυχολογία ἐμπιστοσύνης, ὅτι μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὴν πορεία τῆς χώρας, ἀντιδροῦν ὅλοι τους νευρικὰ καὶ σπασμωδικά. Οἱ ἀτλαντικοὶ ἐπικυρίαρχοι βλέπουν τὶς ἐξελίξεις καὶ προωθοῦν ἄλλα σχήματα, ἐνισχύντας τὰ ρυάκια μὲ τηλεοπτικοὺς φιλοσοφοῦντες.