Ἀνατροπὲς Μέσης Ἀνατολῆς

Οἱ ἀνατροπὲς στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἐπιταχύνονται, μετὰ τὴν ἀποτυχία καταλήψεως τοῦ Κομπάνι ἀπ’ τὸ χαλιφάτο καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν Κούρδων, ἐνῶ ἡ Τουρκία βγαίνει χαμένη ἀπ’ τὴν ἄμεση ἀνάμιξή της τὶς γειτονικές της χῶρες∙ ἡ ἵδρυση ἀνεξαρτήτου κουρδικοῦ κράτους ἔχει γίνει ἐκ τῶν πραγμάτων, μὲ βάση τὸ Βόρειο Ἰρὰκ καὶ ἐπέκταση στὴν Συρία, ὁπότε τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ στάση τῶν Κούρδων τῆς Τουρκίας. Οἱ Τζιχαντιστές, παρὰ τὴν μεγάλη ὑποστήριξή τους ἀπ’ τὴν Ἄγκυρα, τὴν Οὐάσιγκτον καὶ τὰ ἀραβικὰ ἐμιράτα, ὄχι μόνο δὲν κατέστησαν ἡ κυρίαρχη δύναμη στὴν περιοχή, ἀπέναντι στοὺς Σιίτες καὶ στοὺς Ἀλεβίτες, ἀλλὰ καὶ δέχονται τὰ πυρὰ τῶν πρώην χρηματοδοτῶν τους∙ τὸ καθεστὼς Ἀσσὰντ ἰσχυροποιεῖται στὴν Συρία καὶ ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἰρὰκ σταθεροποιεῖται, χάρις στὴν ὑποστήριξη τῆς Τεχεράνης, ὁπότε ἀπομονωμένη βρίσκεται ἡ Τουρκία. Οἱ Κοῦρδοι της φαίνονται ἀποφασισμένοι νὰ δεθοῦν σφικτὰ μὲ τοὺς ἀνεξάρτητους ἀδελφούς τους.