Οὐκρανία, ἐκλογὲς Ντόνμπας

Οἱ ἐκλογὲς στὶς ρωσόφωνες περιοχὲς τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας διεξήχθησαν ὁμαλὰ καὶ ἐξελέγησαν οἱ βουλευτές της, παρὰ τὶς παρενοχλήσεις ὁμάδων τοῦ οὐκρανικοῦ στρατοῦ∙ ἡ Δύση δεσμεύσθηκε ὅτι δὲν πρόκειται ἀναγνωρίσαι τὸ καθεστώς, ἀλλὰ ἡ ἐπιβίωσή του πλέον ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν Ρωσία, μὲ τὴν ὁποία ἔχει κοινὰ σύνορα καὶ διασφαλίζει τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν ἀναγκαίων∙ μετὰ τὴν Κριμαία ἡ περιοχὴ τοῦ Ντόνμπας ἀποκτᾶ τὴν ἀνεξάρτητη διεθνῆ παρουσία της. Ἤδη ἡ Μόσχα ἔστειλε νέες ἐφοδιοπομπὲς μὲ τρόφιμα καὶ φάρμακα, ἐνῶ ἄρχισε καὶ ἡ λειτουργία τῶν βιομηχανιῶν της καὶ τῶν ὀρυχείων της∙ ἡ Ντόνμπας εἶναι ἡ πλουσιώτερη περιοχὴ τῆς Οὐκρανίας, μὲ τὶς δυναμικότερες ἐπιχειρήσεις στὸ ἔδαφός της καὶ τὰ μεγάλα ὀρυχεῖα σιδήρου καὶ ἄνθρακος. Οἱ βιομηχανίες αὐτὲς εἶναι συμπληρωματικές, ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, μὲ τὶς ὅμοιές τους ρωσικές, ὁπότε εὔκολα ἀποκαθίσταται ἡ λειτουργία τους∙ διαμορφώνονται συνθῆκες καθημερινότητος ποὺ δύσκολα σπᾶνε.