Γαλλία, πολιτικὴ ἀστάθεια

Ἡ πολιτικὴ ἀστάθεια παρατείνεται στὴ Γαλλία, μὲ διαδηλώσεις στοὺς δρόμους, ὡς διαμαρτυρία γιὰ τὸν φόνο νεαροῦ διαδηλωτοῦ, καὶ μὲ τὴν συνεχῆ πτώση τῆς δημοτικότητος τοῦ προέδρου της∙ τελευταία σφυγμομέτρηση δείχνει ὅτι τὸ 71% τῶν Γάλλων προτιμοῦν τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπ’ τὸν Μανουὲλ Βάλλς, ὡς ἔνδειξη ἐμπιστοσύνης πρὸς τὸν πρωθυπουργό του. Οἱ Γάλλοι πιστεύουν, ὅλο καὶ σὲ μεγαλύτερο ποσοστό, ὅτι ὁ πρόεδρός τους δὲν εἶναι ἱκανὸς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τους∙ ἡ δυσπιστία εἶναι τὸ χειρότερο γιὰ πρόεδρο στὴ Γαλλία, διότι οἱ Γάλλοι θαυμάζουν στὴν ἱστορία τους τὶς ἰσχυρὲς προσωπικότητες, τὸν Λουδοβίκο ΙΔ, τὸν Ναπολέοντα, τὸν Ντεγκώλ, καὶ ἀποστρέφονται τοὺς ἀδύναμους πολιτικούς. Τὸ ὑπόλοιπο μισὸ τῆς πενταετίας φαίνεται πολὺ δύσκολο γιὰ τὸν πρόεδρο καὶ περισσότερο δύσβατο.