Μπουργκίνα Φάσο καὶ ΟΑΕ

Στὴν Μπουργκίνα Φάσο, ὁ συνταγματάρχης ποὺ ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία μετὰ τὴν παραίτηση τοῦ προέδρου της καὶ ἀφοῦ εἶχαν προηγηθεῖ μαζικὲς διαδηλώσεις, δὲν ἐλέγχει τὴν κατάσταση∙ ἡ διεθνὴς κοινότης δὲν ἀναγνώρισε τὴν κυβέρνησή του καὶ ὁ Ὀργανισμὸς Ἀφρικανικῆς Ἑνότητος ζήτησε τὴν παράδοση τῆς ἐξουσίας στοὺς πολιτικούς, πρὶν λάβει μέτρα ἐναντίον του. Ὁ συνταγματάρχης δείχνει ὅτι ἀποδέχεται τὶς εἰσηγήσεις, ἀλλὰ δὲν παραιτήθηκε ἀκόμη∙ τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ὁ ΟΑΕ ἀποδεικνύει τὴν αὐτοτέλειά του ἀπέναντι στοὺς παλιοὺς ἀποικιοκράτες καὶ ἐπιδιώκει ρυθμίσαι τὰ προβλήματα ἐντὸς τῆς μαύρης ἠπείρου. Ἄλλωστε ὁ ὀργανισμὸς ἔχει ἀποστείλει σημαντικὴ βοήθεια τὶς τρεῖς δυτικοαφρικανικὲς χῶρες γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἔμπολα, ἀνάλογα μὲ τὰ μέσα ποὺ διαθέτει∙ πάντως ἡ παρέμβασή του εἶναι οὐσιαστικώτερη ἀπὸ πολλὲς πλούσιες χῶρες.