Ἀποφάσεις τοῦ Γιούρογκρουπ

Στὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ θὰ συζητηθεῖ τὸ πρόγραμμα ἀνακάμψεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, μὲ πρῶτο βῆμα τὴν διάθεση τριακοσίων δις εὐρὼ στὴν ἀγορά, ὅπως ἔχει ἐξαγγείλει ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ ὁ Πιὲρ Μοσκοβισὶ κατὰ τὴν προχθεσινὴ συνέντευξη τύπου προετοίμασε τὸ ἐδαφος. Οἱ ἀντιρρήσεις τῆς Γερμανίας ἔχουν ἀρθεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς πολιτικῆς ἐπιτρέπει στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα τὸν ἀποτελεσματικὸ ἔλεγχο τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν καὶ τῆς παρεμβάσεως τῶν κερδοσκόπων. Ἡ Εὐρωζώνη ἔχει τὶς δυνατότητες ἀναπτύξεως, παρὰ τὰ προβλήματα ἀπ’ τὴν οὐκρανικὴ κρίση καὶ τὴν ἀδράνεια τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος∙ ἡ ἀγορὰ στενάζει ἀπ’ τὴν ἀνεπάρκεια ρευστότητος καὶ τὰ ἐμπόδια τῶν ἀτλαντικῶν κεφαλαίων γιὰ τὴν λειτουργία της. Ὁ συντονισμὸς τῆς νομισματικῆς καὶ οἰκονομικῆς πολιτικῆς εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς ἀναπτύξεως∙ ὅσο περισσότερο ἐνισχύονται οἱ μηχανισμοὶ συντονισμοῦ τῆς πολιτικῆς, τόσο γρηγορότερα θὰ φθάσουν τὰ ἀποτελέσματα στὴν ἀγορά.